Alázatosnak kell lennünk Istennel szemben
2019. október 27. – Évközi harmincadik vasárnap
P. James Swanson LC

Lk 18,9-14
Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: “Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”

Bevezető ima: Uram, segíts, hogy valóban imádkozhassak ma. Add; hogy legyőzzek minden zavaró tényezőt és lustaságot annak érdekében, hogy ez az elmélkedés egy valóságos találkozás lehessen, melyben az akaratom a tieddel egyesül!

Kérés: Uram, segíts, hogy nehogy olyan legyek, mint a farizeus, amikor a saját életemre tekintek; hanem inkább add, hogy mindig olyan alázatos lehessek, mint a vámos!

1. A farizeus sok hibát ejt. A farizeus azalatt a néhány pillanat alatt, amit Isten előtt tölt, sok hibát követ el. Mindenekelőtt abban a tévhitben él, hogy elnyerheti a mennyországot, valamint azt hiszi, hogy előnyben részesül mindazért a jóért, amit tesz. Még ha az elején úgy is tűnik, hogy dicséri az Istent és hálát ad neki, az ima végén úgy beszél, mintha azt gondolná, hogy ő maga valóban megérdemli a dicséretet. Milyen az én imám? A saját igazságomat vagy dicsőségemet keresem az imában, avagy alázatosan és gyermeki bizalommal fordulok Istenhez?

2. Üdvözlégy kegyelemmel teljes…: volt Máriának egy fiú ikertestvére? Egy másik hiba: a farizeus alulbecsüli a Gonoszt, aki jelen van a saját életében. Úgy tűnik, mintha nem lenne tudatában egyetlen bűnének sem, amit elkövetett – legalábbis nem említi egy bűnét sem az Istenhez intézett rövid monológjában. Jézus mondja: még egy igaz ember is hétszer vétkezik egy nap… Akkor csak kellett, hogy legyen valamije ennek a farizeusnak, amit Isten elé kellett volna vinnie, hogy bocsánatot kérjen érte. Talán olyan a lelkiismerete, mint egy szita – bűneinek nagy része anélkül jut át lelkiismeretén, hogy lenne ott valami, ami felfogja. Elég baj neki, hogy úgy tűnik, semminek sincs tudatában. A farizeusnak egy lusta, tompított lelkiismerete van. Attól még, hogy nem említi meg a bűneit, Isten tudja, milyen bűnös tettei vannak. Ha bocsánatot kérne, Isten megbocsátana neki, de mivel úgy tesz, mintha bűntelen lenne, bűne megmarad.

3. Bocsánat Uram, megint elbuktam. A vámos viselkedése teljesen más. Ahelyett, hogy saját jóságára összpontosítana, saját bűnösségére figyel. Arra kéri Istent, hogy bocsásson meg neki, és ne hozza fel ellene a bűnösségét. Ez a helyes magatartás, így kell Isten elé állnunk. Ha Isten megbocsátja bűneinket, nincs miért aggódnunk többé. Akár lesz, akár nem lesz jótetteinknek „története”, amivel igaz-voltunkat bizonyíthatjuk Isten előtt, ha nem kérjük Isten bocsánatát a hibáink és mulasztásaink miatt, a jótetteink hasztalanok. Melyik a rám jellemző viselkedés? Inkább a jótetteimre vagy inkább az isteni kegyelem szükségességére irányítom figyelmemet? Az Istennel szemben elkövetett hibákra való odafigyelés nem feltétlenül jelent pesszimizmust, (habár nem is szabad kizárólagosan a hibáinkat látni), de az biztos, hogy ostoba dolog semmibe venni őket.

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom, segíts tudatában lennem bűneimnek, és őszintén bocsánatot kérnem értük! Ha van bármi is, aminek nem vagyok tudatában, segíts meglátnom, mi az. Ha bármit is alulbecsültem, mutasd meg abban az igazi gonoszságot! Tudom, hogy csak a bűneimért elnyert bocsánattal léphetek be a mennyországba, mivel jótetteim nem érnek semmit a megfelelő alázatos viselkedés nélkül, amely a megbocsátást keresi.

Elhatározás: Egy olyan lelkiismeretvizsgálatot fogok tartani, melyben a saját önelégültségemet veszem górcső alá. Néhány pont, amit esetleg megvizsgálhatnék:
– Hajlamos vagyok túl könnyen felmenteni magamat a hibáim alól?
– Jobbnak gondolom magamat másoknál?
– Elutasítom-e a felelősséget az életemben levő problémákért: mindig olyanokra hárítom, akik nem olyan intelligensek, mint én; akik nem olyan rendesek, mint én; akik nem olyan előrelátók, mint én?


A pápa imaszándéka 2019. október hónapra:

Az Egyház missziós megújulásáért: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.