Erős háló
2019. augusztus 1.
 Évközi tizenhetedik hét – csütörtök
Liguori Szent Alfonz Mária, püspök és egyháztanító, rendalapító
Ernest Daly LC

Mt 13, 47-53
Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely minden fajta halat összefogott. Amikor megtelt, felhúzták a partra, leültek, és a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványát pedig kidobták. Így lesz a világ végén is. Az angyalok kimennek majd, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és bedobják őket a tüzes kemencébe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezeket?” Azt felelték neki: ,,Igen.” Ő pedig azt mondta nekik: ,,Így tehát minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.” Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a példabeszédeket, eltávozott onnan.

Bevezető ima: Uram, hiszek hatalmadban. Tudom, hogy az egész történelem Ura vagy. Meggyőződésem, hogy vezeted az életemet. Segíts, hogy ma ismét megújítsam bizalmamat hatalmadban és gondviselésedben! Köszönöm, hogy megmutatod nekem, Te győzni fogsz. Hálát adok neked azért a győzelemért, amit az én szívemben és oly sok más ember szívében már elértél. Uram, a Te kezedbe teszem le életem.

Kérés: Uram, segíts bíznom Országod győzelmében!

1. Semmi sem távolíthat el Isten országától. Krisztus arra emlékeztet bennünket, hogy az Atya minden lelket és az egész emberi történelmet átlátja. Minden, ami jó, és ami rossz elé kerül. Ő lát minden jó és rossz cselekedetet. Hatalma az emberi történelem minden eredménye és sikertelensége fölött áll. Azzal a bizalommal kell élnem, hogy Isten látja minden jócselekedetemet és erőfeszítésemet, hogy szeretetét terjesszem a világban és örök gyümölcsöt teremjek.

2. Nem a gonoszé az utolsó szó. Bíznom kell abban, hogy az utolsó szó nem a gonoszé. Isten irgalmassága határt szabott a gonosznak; az Úr eljön egy napon, hogy a gonosz hatalmát megsemmisítse. Arra kell használnom a földön töltött napjaimat – már a mai napot is –, hogy a lehető legtöbb jót tegyem, mert ez az, ami az örök ország eljövetelekor fel tudok mutatni. A gonosz nem lehet olyan nagy hatással rám, hogy megbénítson engem a jócselekedetekben.

3. Már otthon. Az szent Eucharisztia Isten győzelmének elővételezése. Benne tanulunk meg bízni, hogy Isten kezében tartja a történelem szálait. Az Oltáriszentségben Isten „szeretetének hálója” összehozza gyermekeit, hogy táplálja és erősítse őket. Ha részt veszek a szentmisén, növekednem kell az Isten gondoskodásába vetett bizalomban. Arra kellene törekednem, hogy másokat is elvezessek a szentáldozáshoz, hogy mások is megtapasztalhassák már itt a földön a mennyei béke és boldogság előízét.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tudom, hogy mindenható vagy. Hiszem, hogy Országod győzedelmeskedni fog. Hiszem, hogy eljössz az élőket és a holtakat ítélni. Segíts képességeim szerint minden megtennem, hogy másokat Országodhoz vezethessek, és így megismerhessék azt az örömet, amely Belőled fakad. Ezt a boldogságot akkor ismerhetjük meg, ha teljesen átadjuk magunkat Országod terjesztésének.

Elhatározás: Meghívok valakit, aki a hitével küzd vagy a szentségektől már eltávolodott, hogy jöjjön el velem a vasárnapi szentmisére.


A pápa imaszándéka 2019. augusztus hónapra:

A családokért: Imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretetteljes életük révén mindjobban az „igazi emberi növekedés iskoláivá” váljanak.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.