2019. április 6.

Ő a Messiás! . . .

Amennyiben nem jelenik meg olvashatóan levelünk kattintson ide: Levél linkje

Ő a Messiás!
2019. április 6. Nagyböjt negyedik hete – szombat
P. Jeffery Jambon 

Jn 7,40-53
E szavak hallatára a népből némelyek így beszéltek: “Valóban ez a Próféta!” Mások meg: “Ő a Messiás!” De voltak, akik így vélekedtek: “Hát jöhet a Messiás Galileából? Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie.” Így szakadás támadt miatta a nép közt. Némelyek már el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet. A szolgák is visszatértek a papokhoz és a farizeusokhoz. Ezek kérdőre vonták őket: “Miért nem hoztátok magatokkal?” A szolgák mentegetőztek: “Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél.” Erre a farizeusok megkérdezték tőlük: “Csak nem vezetett titeket is félre? Hitt-e benne valaki a tanács tagjai vagy a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvényből.” Egyikük azonban, Nikodémus, aki egy alkalommal fölkereste (Jézust), azt mondta nekik: “Elítél törvényünk valakit is anélkül, hogy először meghallgatták s meggyőződtek volna róla, hogy mit tett?” De azt mondták neki: “Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána s megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad próféta.” Ezután mindnyájan hazamentek.

Bevezető ima: Uram, segíts nekem, hogy feltétel nélkül higgyek! Meggyőződésem, hogy ma csak a hit cselekedetére van szükségem ahhoz, hogy szívemet és értelmemet elárassza kegyelmed. Uram, remélek ígéreteidben és mindenekfölött szeretlek. 

Kérés: Úr Jézus, add, hogy kegyelmed által megismerjelek téged!

1. Krisztus egyedülálló. Azt mondták Jézusról: „Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél.” Ez igaz lehetett? Krisztus valóban egészen új kategóriát jelentett? Talán szokatlan volt olyan embernek tanújává válni, akire ennyire ráillettek Izajás szavai: „Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke.” (Iz 11,2). Érdekes megfigyelni a kútnál vizet merő asszony esetében, hogy Jézussal való beszélgetésük kezdetén „Uram”-nak szólítja őt. Később jobban megismeri, és azt mondja: „Ő volna a Messiás?” Végül, amikor az egész falu megismeri Krisztust, mindannyian „a világ Üdvözítőjének” hívják (ld Jn 4,1-42).

2. Krisztus az életem. Krisztusban való hitem és keresztségem tesznek kereszténnyé engem. Ez egy olyan tény, amellyel foglalkozni kell és nem szabad fél vállról venni. Valaki különlegeset szolgálok, akiről azt mondták: „Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél.” Jézus a tökéletes, emberi testet öltött Isten, aki keresztségem során a szívembe költözött. Ez vajon meglep engem? Meg kell, hogy lepjen! Tegnap talán szomorú, magányos, visszahúzódó, elbátortalanított és érzékeny voltam néhány cinikus megjegyzés miatt. Ma mindennek búcsút mondok! Ma feléled bennem Krisztus lelke, és Szent Pál szavaival mondom: „Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam.” (Fil 3,8). Óriási kincs felismerni, hogy Krisztus bennem lakozik.

3. A találkozás helye. E szavak hallatára a népből némelyek így beszéltek: „Valóban ez a Próféta!” Mások meg: „Ő a Krisztus!”. Az Oltáriszentség Krisztus valódi jelenléte bennünk. A Szentáldozás során közeli barátunkká válik, aki meggyógyítja fájó sebeinket. A tabernákulum előtt lelkünk képes válaszolni Krisztus önátadására. Az emberiség még nem találták meg a megfelelő szavakat, amelyek e lelki élmény gazdagságát kifejezhetnék. Ma Krisztus meghív bennünket: „Ne féljetek, gyertek hozzám!”

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, Te vagy a világ Megváltója. A reményem benned nyugszik, és nem egy világi utópián. Mindig meghatódva látom sebeidet, melyeket értem szenvedtél el.

Elhatározás: Ma elmegyek a legközelebbi templomba vagy kápolnába és teljes szívből köszönetet mondok a jelenlévő Jézusnak nekem ajándékozott kegyelméért. 


A pápa imaszándéka 2019. április hónapra:

A háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársaikért: Imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársaikért, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megmentsék.

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.