Mai ige

Napi ige: 2019. április 22.

Nyissuk meg szívünket, hogy a Feltámadottat olyannak láthassuk, amilyen valójában!
2019. április 22. – Húsvéthétfő
P. Gregory Woodward LC

Mt 28, 8-15
Az asszonyok rögtön el is mentek a sírtól. Nagy félelemmel és örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Ekkor íme, Jézus jött velük szemben és így szólt: ,,Üdv nektek!” Ők pedig odamentek hozzá, átkarolták a lábát és leborultak előtte. Akkor Jézus azt mondta nekik: ,,Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül a testvéreimnek, hogy menjenek el Galileába. Ott majd meglátnak engem.” Amikor elmentek, íme, az őrségből néhányan a városba mentek és hírül vittek a főpapoknak mindent, ami történt. Erre azok összegyűltek a vénekkel, tanácsot tartottak, majd sok pénzt adtak a katonáknak, és azt mondták nekik: ,,Mondjátok azt: ,,A tanítványai éjjel eljöttek és ellopták őt, amíg mi aludtunk.” Ha a helytartó meghallja ezt, mi majd meggyőzzük őt, és kimentünk titeket.” Azok átvették a pénzt és úgy tettek, ahogy kioktatták őket.” Ez a dolog el van terjedve a zsidóknál mind a mai napig.

Bevezető ima: Uram, hiszek benned! Segíts, kérlek, különösen akkor, amikor kezd meginogni hitem! Uram remélek benned, mivel mindörökké hűséges vagy az ígéreteidhez. Uram, szeretlek Téged! Segíts nekem úgy élni, mint Isten gyermeke, akit képedre és hasonlatosságodra alkottál! Uram, mélységes hálámat is elhoztam neked. Köszönöm az élet ajándékát, a hitet, a családomat és azt a lehetőséget, hogy most hallgathatlak téged.

Kérés: Istenünk és Atyánk! Engedd, hogy a feltámadásba vetett hitem erős és egyszerű legyen! Add, hogy az észérvek soha ne térítsenek le a te útjaidról, szívem odaadását és lelkesedését meg ne törjék! Hitem vezessen el fényességedre és igazságodra!

1.Krisztus választott tanúi. Habár Jézus idejében, a zsidó hagyományok szerint nem adtak hitelt egy asszony szavának, a feltámadott Úr először asszonyoknak jelenik meg és feltámadásának tanúságtevőivé jelöli ki őket. Krisztus azokat választja ki feltámadásának tanúinak, akiket akar. Azokat jutalmazza meg jelenlétével, akik őszintén hittek benne. Bárki, aki nyitott arra, hogy higgyen Krisztusban és az Ő feltámadásában, és elfogadja a hitet, bárhol, bármikor méltó tanúja lehet a hitnek.

2. Ne féljetek! Ezeket a Szentírási szavakat oly sokszor elismételte II. János Pál pápa hosszú és gyümölcsöző főpapsága alatt, majd XVI. Benedek, és Ferenc pápa is erre hív minket, keresztényeket. Krisztus eljött, hogy megerősítse ezeknek az asszonyoknak a lelkét, akik mélyen gyászolták Őt halálában. Az asszonyok gyászából és szenvedéséből a legelső húsvét reggelét, a mérhetetlen és leírhatatlan béke és öröm reggelévé tette. A béke és boldogság része a feltámadott Üdvözítő bőséges ajándékainak. Ennél még sokkal több örömben is részünk lehet; ha ezért a kegyelemért folyamatosan könyörgünk, megőrizzük azt az imádság által.

3. A Feltámadottba vetett hit elutasítása. Mennyire igaza volt Jézusnak, amikor korábban a farizeusoknak mondott példabeszédében az állította, hogy ha nem hittek Mózesnek és a prófétáknak, nem fognak annak sem hinni, ha valaki feltámad a halálból (Vö. Lk 16,29-31) Jeruzsálem vallási vezetői, a főpapok és farizeusok, olyannyira szembehelyezkedtek Jézussal, hogy megátalkodottságukban pontosan ezt tették. Még akkor is, amikor Jézus feltámadt a halálból, megpróbálták bármi áron a történteket eltussolni, sőt bizonyítani akarták, hogy a Messiás nem lehet azonos azzal a személlyel, akit ők halálra adtak. Nem követjük-e el mi is ugyanezt a bűn, amikor Krisztust a saját jól megszokott emberi gondolkodásunk képére akarjuk formálni ahelyett, hogy elfogadnánk Őt olyannak, amilyen valójában?

Beszélgetés Jézussal: Uram, feltámadásodban és jelenlétedben való mélységes hitem a Te kegyelmedtől és az én akaratomtól függ. Adj nekem bizalmat, hogy elfogadjam jelenlétedet és kegyelmeidet az életemben anélkül, hogy megkérdőjelezném azokat! Engedd, hogy azok közé tartozzak, akik múltbéli hitetlenségük mély sírjába lenézve, új vigaszt és fényt találnak a Te feltámadásodban és jelenlétedben!

Elhatározás: Ma különleges erőfeszítést teszek arra, hogy mindent, ami velem történik, hittel szemléljek, mint Isten kezének munkáját az életemben.


A pápa imaszándéka 2019. április hónapra:

A háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársaikért: Imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársaikért, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megmentsék.

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.