A böjtölés boldogsága
2020. február 26. 
Hamvazószerda 

Mt 6,1-6,16-18
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

Bevezető ima: Uram, nagyböjt kezdetén az Egyház intenzív lelki időszak előtt áll. Segíts, hogy ezt egyre szilárdabb, erősebb és valóságosabb hitben tudjam megélni! Kérlek, add meg nekem, hogy élni tudjak azokkal a lelki eszközökkel, melyeket felajánlasz nekem, s így ezt a szent időszakot elszántan, nagylelkűen és bátran tudjam végigjárni!

Kérés: Uram, add meg a kegyelmet, hogy egész szívemből megtérjek!

1. Böjti gyakorlatok. Amikor megkezdődik a nagyböjt, arra emlékeztet minket az Egyház, hogy bűneink miatt bűnhődnünk kell, és Istennel őszintén ki kell engesztelődnünk. Minden olyan próbálkozás, amikor a lelki életet, – ennek fő oszlopait, az imádságot, a böjtöt és az alamizsnálkodást – elhanyagoljuk, homokra építjük házunkat. Az ima megtisztítja szándékainkat, és minden cselekedetünket Istenhez köti. A böjt megszabadít az elkényelmesedéstől, és önzésünktől. Az alamizsnaosztás kifejezi, hogy a szegényekben Jézus a mi testvérünk, és hogy Krisztusban mindannyian egy családhoz tartozunk. Ezen kívül arra is emlékeztet minket, hogy a gazdagság Isten szeretetében van és nem a földi dolgok birtoklásában. Mindenkinek szüksége van arra, hogy megvizsgálja lelki életét, és így biztosan azon igyekezzen, hogy gyakorolja az imádságot, a böjtölést és az alamizsnálkodást. 

2. Ne a látványosság kedvéért! Jézus kemény kritikával illeti a képmutatókat, akik azért cselekszenek mások előtt, hogy dicséretet kapjanak tettükért. Az ilyen cselekedetnek Isten előtt nincs értéke, s nem jelent bűnhődést bűneinkért; csak növeli tartozásunkat. Jézus arra hív, hogy magunkban imádkozzunk, böjtöljünk, és titokban adjunk alamizsnát, anélkül, hogy erről bárki is tudomást szerezne. Így lehetünk biztosak abban, hogy mindezt Isten iránti szeretetből tesszük, és nem önmagunk szeretetéből. Mindaz, aki buzgóságát és nagylelkűségét mások elé tárja, „Már megkapta jutalmát.”- így nem gyűjt ezzel mennyei kincset. Ne akarjunk nagy szavakat, maradjanak rejtve jó cselekedeteink, egyedül Istennek akarjunk tetszeni!

3. Isten a jókedvű adakozókat szereti. Semmi nem visz minket Krisztushoz közelebb, mint vele együtt haladni az úton, és azokat a dolgokat tenni, amiket Ő is meg tett Atyja iránti szeretetből. A nagyböjti időben arra hív minket Isten, hogy megtisztítsuk szívünket és értelmünket, szándékainkat pedig újra felé fordítsuk. Krisztus nyilvános működését az Atya iránti engedelmesség, szeretet és az Ő akaratával való egyesülés hatotta át. A nagyböjtre legyen nekünk is ez az elhatározásunk, hogy egyszerű, de határozott cselekedeteink Jézusnak ezt az engedelmességét és szeretetét tükrözzék vissza. Mit tehetnék még ma Istenért? Milyen áldozatot hozhatok érte, ami tetszésére lesz? Elhatározásomat mások tudta nélkül fogom végrehajtani.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, add meg nekem a kegyelmet, hogy nagy lelkesedéssel kezdjem a nagyböjtöt! Segíts, annak a tudásnak az örömében élnem, hogy a Te jelenlétedben élhetek, és neked, csakis neked kell tetszésedre lennem!

Elhatározás: A nagyböjt kezdetén elmegyek gyónni, és ebben a szent időben komolyabban veszem az imádságot, a böjtöt és az alamizsnálkodást.


A pápa imaszándéka 2020. február hónapra:

A menekültek segélykiáltásának meghallásáért: Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.