Számíthat rám Krisztus?
2020. február 20. Évközi hatodik hét – csütörtök

Mk 8,27-33
Jézus egyszer elment tanítványaival Fülöp Cézáreájának falvaiba. Az úton megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők azt felelték neki: „Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig egynek a próféták közül.” Erre megkérdezte őket: És ti kinek tartotok engem?” Péter felelt neki: „Te vagy a Krisztus.” Ő ekkor a lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla. Ezután elkezdte őket tanítani arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. El kell, hogy vessék a vének, a főpapok és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és három nap múlva föl kell támadnia. Egész nyíltan mondta el nekik ezt a dolgot. Ekkor Péter félrehívta őt és kezdte lebeszélni. De ő megfordult, a tanítványaira tekintett, és megdorgálta Pétert ezekkel a szavakkal: „Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.”

Bevezető ima: Uram, nyilatkoztasd ki nekem személyed csodálatos titkát! Benned rejlik kezdetem, benned van elrejtve életem küldetése, benned rejlik jövőbeni boldogságom. Add, hogy ne az alapján becsüljem meg a jövőt, hogy én mit gondolok, mit tehetnék érted, hanem sokkal inkább aszerint, hogy mit tud kezdeni a Te hatalmad az én nagylelkűségemmel. Add, hogy ez az ima meggyőzzön engem annak szükségességéről, hogy minden nap be tudjalak fogadni téged az imában, a szemlélődésben, és a kegyelem és megtérés szentségi életében.

Kérés: Uram, engedj olyan erősen megtapasztalnom téged, hogy minden lelki restségemet és lustaságomat le tudjam győzni, s így hűségesen teljesíteni tudjam lelki kötelességeimet!

1. Kicsoda Krisztus számodra? Imánk el kell vezessen minket oda, hogy választ tudjunk adni Krisztus kérdésére: „És ti kinek tartotok engem?”. Ez az egyetlen teszt, az egyetlen vizsgakérdés, melyre életünkben meg kell felelnünk. El kell gondolkodnunk, és a következő szemszögből válaszolni erre a kérdésre: „Kicsoda Krisztus számomra?” Ez a kérdés nem annyira Krisztust határozza meg, hanem azt, aki megválaszolja. Milyen tapasztalatokat szereztünk vele kapcsolatban? Mit tanultunk személyesen Krisztusról, tapasztalatainkon keresztül, melyeket nem egyszerűen merev definíciókból, rutinszerű külső jámborság által vagy a másoktól hallottakból szerezhettünk? Krisztus történetének és a mi személyes történetünknek össze kell olvadnia, hogy egyetlen fejezetté váljon, melyen közösen osztozunk.

2. Ki vagy te Krisztus számára? Ha keveset tudok mondani Krisztusról első kézből, mert belső élményeimet világias és anyagias lelkem elhomályosítja, akkor másféleképpen kell megválaszolnom Krisztus kérdését: „Ki vagyok én Krisztus számára?” Hogy ki vagyok én Krisztus számára, azt nagy részben az határozza meg, hogy ki vagyok számára az imában. A „belső Krisztust” csak azok ismerik, akiknek kinyilatkoztatja magát. Pusztán emberi képességekkel ez nem sikerül. Péter belső élete termékeny talaj volt az Atya számára: az ő tanúbizonysága nem véletlen szerencse volt, hanem annak a következménye, hogy Isten beavatkozott a lelkébe, melyben a hitének ereje gyökerezett. „Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.” (Mt 16, 17). Ezért különösen keresem a kegyelmet, hogy nagyobb fogékonysággal hagyjam átalakulni belső imaéletemet és jellememet ennek megfelelően alakítsam.

3. Számíthat rám Krisztus? Szegény Péter! Egyik pillanatban az Atya gondolatait nyilatkoztatja ki, a másikban a Sátánét. Péternek élő tapasztalatai voltak Krisztusról, és ezek csak a Sátán segítségére szolgáltak, hogy megtörhesse hitét. Krisztus imádkozott az apostolokért és életével kiérdemelte számukra a kegyelmet, hogy hitük ne valljon kudarcot: „Én imádkoztam érted …” (Lk 22,32). Végül Krisztus imája győzedelmeskedik: Péter pünkösdkor újjászületik, és félelem nélkül elfogadja küldetését és útjára indítja az Egyházat. Ha belső életünket szilárdan Krisztusra alapozzuk, az segíteni fog abban, hogy lelki életünk valódiságát még egyszer utoljára felülvizsgáljuk: Építhet rám Krisztus, mert én rá alapoztam életemet? Krisztus hűsége meg fog védeni engem, amikor újra és újra felveszem a küzdelmet, amikor erős maradok, és nem hagyom magam elbátortalanítani és feltartani a vereségeimtől. A Sátán nem tudja megtörni a hitemet, ha tovább küzdök, és ehhez mindig új célokra van szükségem, hogy mindig erősebben, jobban és nagylelkűbben tudjak indulni.

Beszélgetés Krisztussal: Szent Pálnak az efezusiakhoz (Ef 3,16-20) intézett szavaival imádkozom: Add meg nekem dicsőségednek gazdagsága szerint, hogy Lelked által megerősödjek benső emberré. Hogy a hittel Krisztus lakjék szívemben. A szeretetben gyökerezve és arra alapot vetve majd fel tudom fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerem Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét. Így fogok betelni az Isten egész teljességével. Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Ámen.

Elhatározás: Ma az Oltáriszentségben jelen lévő Úr előtt fogok elmélkedni és arra kérem, hogy mélyebben megtapasztalhassam Őt.


A pápa imaszándéka 2020. február hónapra:

A menekültek segélykiáltásának meghallásáért: Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.