A hit felelőssége
2020. január 17. Évközi első hét – péntek
Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja 

Mk 2,1-12
Később újra bement Kafarnaumba, és elterjedt a híre, hogy a házban van. Sokan összegyűltek, úgyhogy már az ajtóhoz sem fértek, és hirdette nekik az igét. Közben odajöttek hozzá néhányan, akik egy bénát hoztak, négyen cipelték. Mivel nem tudták eléje vinni a tömeg miatt, kibontották a ház tetejét, ahol ő volt, és átlyukasztva azt, lebocsátották az ágyat, amelyen a béna feküdt. A hitüket látva Jézus így szólt a bénához: „Fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.” Ültek ott néhányan az írástudók közül is. Ezek azt gondolták magukban: „Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnöket más, mint egyedül az Isten?” Jézus rögtön észrevette lelkében, hogy így gondolkodnak magukban, ezért azt mondta nekik: „Miért gondoljátok ezeket szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani a bénának: „Bocsánatot nyertek bűneid”, vagy azt mondani: „Kelj föl, vedd ágyadat és járj”? Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani — ekkor a bénához fordult: — Mondom neked, kelj föl, vedd ágyadat és menj haza!” Az pedig mindjárt fel is kelt, fogta az ágyát, és elment mindenki szeme láttára, úgyhogy mindnyájan csodálkoztak, és dicsőítették az Istent. Ezt mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.”

Bevezető ima: Jézusom, segíts belépnem Szíved szentélyébe ebben az imában! Hiszem, hogy itt vagy velem, de erősítsd hitemet! Remélek benned, mert Te vagy az én biztonságom, de kérlek, erősítsd a beléd vetett bizalmamat! Szeretlek téged, de tágítsd ki szívemet az igazi szeretetre!

Kérés: Uram, hadd legyek hű és cselekvésre kész munkatársad az igehirdetésben!

1. „Sokan összegyűltek, úgyhogy már az ajtóhoz sem fértek, és hirdette nekik az igét.” A tömeget nem kellett lasszóval vadászni, lelki mézes madzagokkal csalogatni. Az emberek maguktól gyűltek oda! Miért? Csupán a betegeik meggyógyításáért? Vagy csak a szenzációéhség miatt? Nem valószínű, itt ugyanis nem olvasunk más betegekről! Hanem azért, hogy hallgassák Jézust. „… és hirdette nekik az igét”. Jézus úgy beszélt, hogy az emberekben felébredt és egyre nőtt az érdeklődés az általa hirdetett evangélium iránt. Miért is van ez így? Mert hiteles volt, azaz „bort ivott és bort prédikált“. Ráadásul „elterjedt a híre, hogy otthon van”. Tehát a városbeliek továbbadták a jó hírt, és egymást hívogatták Jézushoz! Hányszor szomorodunk el amiatt, hogy milyen kevesen vannak a szentmisén, vagy netán még kritizáljuk is ezt a helyzetet. De itt kérdés az, hogy mi miért nem teszünk úgy, mint a kafarnaumiak? A mi plébániánkon, templomainkban mikor „terjed el a híre”, hogy Jézus otthon van, azaz megtalálható, megismerhető, és életünkbe, szívünkbe fogadható? – Vajon nem rajtunk akad-e el a családunk, barátaink, ébredése, megtérése?

2. „Egy bénát hoztak, négyen cipelték” (…) „hitüket látva…”. Itt négy barátot láthatunk, akik a béna barátjukért tetteikkel fohászkodnak Jézushoz. Nem mondanak semmit. Cselekszenek. Képesek az árral, a tömeggel, a tömeg elvárásával szembemenni. A tömeg normájától eltérően ők bátran „abnormálisak”. Szó szerint is „felül kellett emelkedniük” rajta, hiszen fel kellett jutniuk a ház tetejére, hogy beteg barátjukat lebocsáthassák Jézushoz. Mindezt alázattal teszik, hiszen a barátjukról van szó, nem önmagukról. Nem a vállon veregetést várják el tettükért, hanem barátjuk gyógyulását. Ez a négy barát hatalmas példát ad nekünk a közbenjáró ima erejéről és a hívek egységéről! Vajon hány barátomat vittem Jézus elé, teljesen önzetlenül? Nézzünk csak körbe, mert biztosan van, aki arra vár, hogy én segítsem őt Jézus felé! A négy tanítvány tette megérteti velünk, mit jelent hittel kérni, Jézus nevében kérni.

3. „Az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani.” Jézus világosan kimondja, hogy az Ő hatalma Istentől van. A bűnei alól kizárólag Isten oldozhatja fel az embert. Az írástudók szerint Jézus olyasmire merészkedett, ami egyedül Istennek áll jogában. Jézus a farizeusok tanakodására világos választ ad, határozottan kijelenti magáról, hogy Ő az Emberfia, akinek hatalma van a bűnöket megbocsátani itt a földön. Erre bizonyítékul Jézus megcselekszi a csodát, mintegy tárgyi bizonyítékot adva a kezükbe: meggyógyítja a bénát, felveteti vele az ágyát, hogy a saját meggyógyult, erejét visszakapott lábán menjen haza. Az írástudókat azonban ez sem győzi meg. A sokaság ellenben ámulatba esik, „mindnyájan csodálkoztak, és dicsőítették az Istent. Ezt mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.” Jézus nekem is kinyilatkoztatja önmagát oly módon, ahogy azt én meg tudom érteni. De képes vagyok-e észrevenni ezeket a jeleket? Lelki antennáim mindig készen állnak-e „Jézus adásának a vételére”?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, adj erőt megvallanom téged az emberek előtt, még a leghétköznapibbnak tűnő eseményekben is!

Elhatározás: Beszélgetek ma valakivel Jézusról vagy elhívom magammal egy ismerősömet a templomba, akiről tudom, hogy már régen nem volt, vagy egyedül nem menne el.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.