Megtisztulás Isten kegyelméből
2020. január 16. Évközi első hét – csütörtök
Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mk 1,40-45
Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.” Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s közben azt mondta neki: „Akarom, tisztulj meg!” Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. Nagyon ráparancsolt, és mindjárt elbocsátotta őt: „Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.” De az, mihelyt elindult, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenfelől.

Bevezető ima: Jézusom, segíts belépnem Szíved szentélyébe ebben az imában! Hiszem, hogy itt vagy velem, de erősítsd hitemet! Remélek benned, mert Te vagy az én biztonságom, de kérlek, erősítsd a beléd vetett bizalmamat! Szeretlek téged, de tágítsd ki szívemet az igazi szeretetre!

Kérés: Uram, ajándékozz meg az alázat kegyelmével!

1. „Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte…” A leprás önként ment Jézushoz, és kérte, hogy gyógyítsa meg. Egyszer egy pap azt mondta nekem: „Mi semmik vagyunk Isten nélkül.” A mai önző társadalomban könnyen válhatunk technikai eszközök világának rabjaivá, bebörtönözve saját magunkat önző világunkba, ahol mi elegek vagyunk magunknak, tudjuk irányítani az életünket, dönthetünk kényünk – kedvünk szerint, teljesen elfeledkezve így Istenről és az Ő boldogságra vezető útjáról. Hiszen észre sem vesszük, hogy már teljesen elidegenedtünk az Tőle. Mintha nélküle is menne minden… Addig, amíg egyszer csak belénk nem vág az igazság, hogy „Mi semmik vagyunk Isten nélkül”. Felismerem-e saját leprásságomat, amikor elfordulva Istenemtől, próbálok saját magam istene lenni?! Képes vagyok-e a lepráshoz hasonló alázatossággal újra és újra odamenni Jézushoz, alázattal kérve az Ő segítségét?

2. „Ha akarod, meg tudsz engem tisztítani.” Az evangéliumi leprás testén világosan látható volt a betegség.  Kiközösített. Elhagyott. Értéktelennek tartott. Az élet és halál peremén járó ember, akinek már csaknem elszállt a reménye egy „normális” életről. Egyszer csak hall Jézusról, hogy sokakat már meggyógyított és ezzel egy szikra remény költözik a szívébe. Nem követeli a gyógyulást, hanem Jézus kezébe adva a döntést, kéri Őt… Életem nehéz, kilátástalan pillanataiban, milyen hozzáállással fordulok az Istenhez? Odafordulok hozzá? Hiszek gyógyító erejében?

3. Megtisztult. A lepra eltűnt…, a hit feltűnt! Jézus nem a testi lepra meggyógyítására, hanem a lelki lepra, a bűnöktől való megtisztulásra hívja fel a figyelmünket. Valószínű, hogy mi elképzelni sem tudjuk, mit is jelent leprásnak lenni, de azt azonban igen, mit jelent bűnösnek lenni! Jézus engem is, téged is meg akar gyógyítani, meg akar tisztítani a bűneinktől, de ehhez alázatra van szükségünk. Oda tudok fordulni Jézushoz, megmutatni neki sebzett lelkemet és kérni az Ő bocsánatát? Azaz, készen állok egy igaz, mély gyónásra?

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Nincs mit eltitkolnom előled, mégis sokszor nehezemre esik elfogadnom, belátnom a hibáimat. Kérlek segíts elfogadnom megbocsátásodat és engednem, hogy újra magadhoz vegyél.

Elhatározás: A következő szentgyónásomra alaposan felkészülök és ha lehet ezen a héten meggyónok. „Add, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat…” (Szt. Efrém)


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.