Ima és gyógyulás
2020. január 15. Évközi első hét – szerda
Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mk 1,29-39
Ezután mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon és András házába Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa lázasan feküdt. Mindjárt szóltak is neki miatta. Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik. Amikor beesteledett és a nap lement, odavitték hozzá az összes beteget és a megszállottakat: az egész város odagyűlt az ajtóhoz. Meggyógyított sok beteget, a különféle bajokban sínylődőket, és sok ördögöt űzött ki, de nem hagyta őket szóhoz jutni, mert azok ismerték őt. Másnap korán hajnalban fölkelt, eltávozott, és egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék. Simon, és akik vele voltak, utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: ,,Mindenki téged keres.’ Azt felelte: ,,Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.’ És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és ördögöket űzött

Bevezető ima: Drága Jézusom! Itt vagyok előtted azzal az elhatározással, hogy a következő pár percet VELED töltsem. Ehhez kérem hittel a Te kegyelmedet, tudva, hogy Te is várva vársz rám és mostantól már nem egyedül vagyok az elhatározásommal. Te és én, azaz ez a mi időnk! Ölelj át szereteteddel és segíts, kérlek elfogadnom irgalmadat, hogy ezáltal életem gyümölcsözővé legyen!

Kérés: Uram, vezess engem ebben az imában, hogy felismerjem a nekem szánt üzenetedet!

1. „Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik.” Jézus meggyógyítja Péter anyósát, akinek nem csak a fizikai egészségét adta vissza. Az Úr a szívét is megérintve, megadta neki a hit kegyelmét (mert ő felismerte Jézusban az Urat), ami az asszonyt egyből az Úr szolgálatra ösztönözte. Jézusom, Te már oly sokszor fölemeltél engem is nehéz, kilátástalan helyzetekből… én hányszor háláltam meg neked irántam való jóságodat, nemcsak szavaimmal, hanem a szolgálatommal is? Tudom, Te nem követeled azt – ez a hit és a szeretet gyümölcse, a szeretet mércéje.

2. „Eltávozott, és egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék” Meglepődve vették észre az apostolok, hogy Jézus eltűnt. Jézus egyedül akart lenni az Atyával, félrevonulva a tömeg zajától, a hirtelen fellobbanó „sztárolástól“. Csend. Ima. Az én életem is rohanó, zajos. Képes vagyok megtalálni azt a pár pillanatot a nap folyamán, amikor egyedül lehetek „azzal, aki tudom, hogy szeret“? Van ehhez akaraterőm? Az apostolok kétségbeesetten futnak, szaladnak, hogy megtalálják Őt. Amikor rálelnek, nem haboznak félbeszakítani Jézus beszélgetését az Atyával. Jézus nem haragszik rájuk… megérti felhevültségüket.

3. „Mindenki téged keres!” Jézust azonban nem tántorítja el a népszerűség és a siker Atyja akaratának teljesítésétől. Nem lesz sikertől ittas. Nem érdeke, hogy élvezze a sikert Kafarnaumban. Érzi, és tudja mire hívja Őt az Atyja: ,,Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.” Az evangelizálás nem a sikerről, a személyem felmutatásáról szól! Ezt nekünk is meg kell értenünk a szívünkkel. Emberileg egyszerűbb, könnyebb lenne a sikeres, bevált utakon folytatni, de Jézus saját példájával mutatja meg nekünk, mit is jelent küldöttnek lenni: oda menni, ahol szükség van a megváltás hirdetésére, kerüljön, amibe kerül! De ne feledjük: Ő mindig jön velünk, segít minket és erővel tölt el az újabb feladatainkhoz!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy téged helyezzelek az első helyre életemben azzal, hogy a nap legértékesebb idejét ajándékozom neked! Segíts, hogy ne legyek kényelmes, hanem korán felkeljek, hogy veled lehessek! Szükségem van rád életemben. Add, hogy megtapasztaljam szeretetedet, és másokkal is meg tudjam osztani! Add, hogy elfogadjam megváltásod tervét, és kezemet nyújtsam azok felé, akik keresnek téged!

Elhatározás: Ma bemegyek egy templomba, hogy félrevonulhassak az Úrral pár percre a világ zajától és csak rá figyelhessek.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.