A hitelesség kérdése
2020. január 14. Évközi első hét – kedd
Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mk 1,21-28
Bementek Kafarnaumba. Szombaton mindjárt bement a zsinagógába és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt a zsinagógájukban egy ember a tisztátalan lélek hatalmában. Ez így kiáltott föl: „Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus megparancsolta neki: „Némulj el, és menj ki belőle.” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt, majd hangosan kiáltva kiment belőle. Erre mindnyájan elcsodálkoztak, s azt kérdezték egymástól: „Mi ez? Új tanítás, hatalommal? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?” Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén.

Bevezető ima: Drága Jézusom! Itt vagyok előtted azzal az elhatározással, hogy a következő pár percet VELED töltsem. Ehhez kérem hittel a Te kegyelmedet, tudva, hogy Te is várva vársz rám és mostantól már nem egyedül vagyok az elhatározásommal. Te és én, azaz ez a mi időnk! Ölelj át szereteteddel és segíts, kérlek elfogadnom korláttalan szeretetedet irántam, hogy ezáltal életem gyümölcsözővé legyen!

Kérés: Add, Uram, hogy hiteles lehessek mindig a döntéseimben!

1. „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van.” Ezen bizony elcsodálkozott mindenki. Eddig azok, akik tanították a népet, magukat hatalmasoknak tartották, de mindenki érezte és tudta Jézust hallván, hogy az eddigi tanítók semmi hatalommal nem rendelkeztek. Azaz ők továbbadtak gondolatokat, esszéket, amiket ők is úgy kaptak. Szócsövek voltak. Jézus azonban maga az, amit tanít! Ő a hiteles, Ő az, akinek a tanítását mindenki elfogadja, nem kérve tőle a „diplomáját”. Igen, Ő az Élet, és az életre tanít. Ő a Szeretet, és a szeretetre tanít. Ő hiteles! Elmondhatom-e magamról, hogy hiteles ember vagyok? Valóban azt hirdetem, amit megélek? A mai világ belefáradt a magukat hatalmasoknak, okosaknak, bölcseknek, guruknak tartó emberek tanításába. A mai ember – így mi magunk is – hitelességre vágyik! Nem a boldogsághoz vezető út kézikönyvét szeretné megkapni, hanem egy boldog embert szeretne látni! Számíthat rám a Jóisten? Számíthatnak rám kereső embertársaim?

2. „Tudom, ki vagy.” – mondja a tisztátalan lélek Jézusnak. Persze, hogy tudja ki Ő! Mindenki tudja, még akkor is, ha ezt nem akarja beismerni, bevallani vagy még éppen nem kapta meg a hit kegyelmét! Annak ellenére, hogy a gonosz lélek próbál mindent szürkére festeni, tudjuk, hogy van fekete és fehér, jó és rossz… a szürke pedig csak ködösít. Rengeteg vélemény, ötlet, definíció cikázik körülöttünk és sokszor nehéz kihámozni, hogy mi is az igaz. Ilyenkor tekintsünk fel az Úrra és mondjuk ki „tudom, ki vagy”! Mérlegelem-e, amit gondolok, amit akarok, amit kívánok, amit hallok és amit látok – vagy mindent elfogadok?

3. Megkülönböztetni és dönteni. Fel kell ismernünk, hogy a kérdéses dolog hatására az Úrral maradunk-e, vagy eltávolodunk tőle. Szívünkben mindig vannak vágyak, kívánságok, gondolatok. De fel kell tennünk a kérdést: ezek az Úrtól vannak-e, vagy vannak közöttük olyanok, amelyek eltávolítanak az Úrtól? Tegyük próbára azt, amit gondolunk, és amit kívánunk. Ha ez az Úr vonalát követi, akkor jó, de ha nem…

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Segíts meghallanom a szívem mélyén, egész lényemmel a Te hívó és gyógyító szavaidat az életemre, ami az igaz, örök boldogságot adja nekem! Jézusom, kérlek, segíts rajtad tartanom lelki szemeimet, soha nem veszítve szem elől a Te örök igazságaidat!

Elhatározás: Ma különleges figyelemmel olvasok és elmélkedek legalább 10 percet, egy a számomra kedves, sokat jelentő evangéliumi részről.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.