Jézus alázatossága
2020. január 12. Urunk megkeresztelkedése

Mt 3,13-17
Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje őt. De János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám?” Jézus azonban ezt válaszolta neki: „Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságot.” Akkor engedett neki. Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme, az ég megnyílt neki, és látta az Isten Lelkét, mint galambot leereszkedni és rászállni. És íme, egy hang hangzott az égből: „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik”

Bevezető ima: Uram, köszönöm neked azt az időt, amelyet veled tölthetek. Hiszek benned. Meg vagyok győződve arról, hogy Te itt és most velem vagy, és beszélgetni akarsz velem. Segíts, hogy kiiktassak mindent, ami elterelheti figyelmemet, és add, hogy megnyithassam szívemet, s így meghalljam szavadat!

Kérés: Uram, segíts, hogy növekedni tudjak az alázatosság erényében!

1. Jézus együtt áll sorban a bűnösökkel. Keresztelő Szent János arról prédikált, hogy aki meg akar térni, annak meg kell keresztelkednie, és sokan jöttek Jánoshoz, hogy megbánják bűneiket. Életükben irányt akartak változtatni és kiengesztelődni Istennel. Egyszer csak odajött Jézus, és vele még sok ember.  Bár Ő bűn nélkül való volt, mégis beállt közéjük, és elment a Jordánhoz, mintha Ő is ugyanolyan bűnös lett volna, mint a többiek. Jézus teljesen azonosulni akart a gyarló emberrel, hogy megváltsa az embereket bűneiktől azzal, hogy az Ő kereszthalála szolgálhasson engesztelésül az emberiség bűneiért. A keresztségben Krisztussal egyesültünk. Ahogy meghaltunk vele a bűnben, úgy fogunk vele együtt feltámadni az örök életre. Az Ő feltámadása számunkra a bizonyosság az örök életről, melyet benne elnyerünk majd. 

2. Az Atya akaratát teljesíteni. János nem akarta megkeresztelni Jézust, mert tudta, hogy Ő más, mint a többiek. De Jézus rávilágított arra, hogy megkeresztelkedése az Atya üdvözítő tervének része; ez a terv volt az Ő életének a mozgatórugója. Jézusban nem volt büszkeség, amely meggátolhatta volna engedelmességét. Az Atya akarata sokkal inkább a táplálékot jelentette számára. „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.” (Jn 4,34). Az Atya terve szerint azon a napon a Jordánhoz kellett mennie, később pedig a Golgotára. A Ő „igen”-je az Atyának egyidejűleg egy nekünk és megváltásunknak is szóló „igen” volt.

3. Az Atya áldása. Az ég válaszolt Krisztus engedelmességére. Ez a pillanat előrevetíti az ég végleges megnyílását a megváltott ember előtt, melyet Krisztusnak a Golgotán hozott áldozata által érdemeltünk ki. Az áldozat magja az engedelmesség, és nincs engedelmesség alázat nélkül. Jézus alázatos volt Keresztelő Szent Jánossal szemben. Az Atya látta engedelmességét, és annyira örvendett, hogy hangosan dicsérte: „Ez az én szeretett fiam.” Rá hallgatni annyit jelent, mint követni a példáját.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy magadat ajándékoztad nekünk. Taníts meg alázatosnak lennem! Nehezemre esik előre engedni másokat, a második helyet elfoglalni, másoknak átengedni a dicséretet és hírnevet, amelyre én vágyom. Segíts alázatosnak lennem és megbánnom életem minden bűnét! Szükségem van a segítségedre, hogy teljesíteni tudjam akaratodat. Erősíts és vezess engem a Te szolgálatodban!

Elhatározás: Ma különös felebaráti szeretetet akarok tanúsítani egy embertársam iránt.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.