Ha Isten úgy akarja
2020. január 11. – Vízkereszt utáni szombat

Lk 5,12-16
És történt, hogy amikor egy városban volt, íme, egy leprás férfi meglátta Jézust, arcra borult, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: „Uram! Ha akarod, te megtisztíthatsz engem.” Ő pedig kezét kinyújtva megérintette őt, és szólt: „Akarom, tisztulj meg!” Azonnal eltávozott róla a lepra. Erre ő meghagyta neki, hogy senkinek se szóljon, hanem „menj, mutasd meg magadat a papnak, és mutass be áldozatot tisztulásodért, amint Mózes rendelte, bizonyságul nekik.” De a híre annál jobban elterjedt. Sok ember gyűlt össze, hogy hallják őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és ott imádkozott.

Bevezető ima: Uram, ma alázatos szívű leprásként jövök hozzád, aki tisztában van azzal, hogy minden szépség tőled ered. Az én szándékosan elkövetett bűneim eltorzították a rólam szóló tervedet, ezért hozzád fordulok és kérlek, hogy tisztítsd meg minden szavamat és tettemet. Remélek benned és bízom végtelen irgalmadban.

Kérés: Uram, ajándékozz meg a Te végtelen irgalmasságodba vetett teljes bizalommal!

1. Uram! Ha akarod, te megtisztíthatsz engem. Ha Isten úgy akarja… Ez a kijelentés arról tanúskodik, hogy ennek a leprásnak fontosabb Isten akaratának teljesülése, mint a saját gyógyulása. Türelmet és alázatot tanúsít, s ez azt mutatja, hogy kész Isten tervének megfelelően felvenni és hordozni keresztjét. Az, aki teljesen el van telve magától és nem tudja elfogadni a problémákat és hiányosságokat, akadályt gördít saját gyógyulása útjába. Van, aki elveszti türelmét a küzdelemben, mert sokkal inkább a gyógyulást akarja, mintsem azt, Aki gyógyít. Talán a teste meggyógyul, de a lelke beteg marad és csúnya Isten előtt. Az teszi lehetővé, hogy Isten sokkal a testünk előtt meggyógyítsa és megszabadítsa a lelkünket, ha nyitottak vagyunk Istenre, ha szabadok vagyunk az élettől, és önmagunkat teljesen átadjuk Isten kezébe. Milyen szép volt ennek a leprásnak a lelke Krisztus szemében! Add, hogy ez az ima megnyissa a szívemet, hogy a mai napnak minden kihívását alázattal, és az engem vezető Isten iránti szeretetből tudjam magamra vállalni.

2. Akarom – tisztulj meg! A lepra által eltorzult test a bűnös lélek szimbóluma, amely megváltásra szorul. Amikor egy ember a bűn súlyos és elcsúfító következményeitől szenved, akkor kezdődik a megtérés és változás útja. Az ember, aki még érzi egy múltbeli súlyos bűn tüskéjét, nem hisz igazán egy új élet lehetőségében. Közelebb akar kerülni Istenhez, de csak nehezen hiszi el, hogy Isten is közel akar lenni hozzá. Isten beavatkozása – véglegesen, örökre és kizárólagosan – mozgatja Krisztus kezét, mely kinyúlik, hogy megérintse a leprást, és azt mondja: „Én akarom!” A testtől a lélekig – Isten gyógyító és megbocsájtó akarata minden emberi képzelőerőt felülmúl! Ha nem tekintünk többé kudarcainkra sajnálkozó önszeretettel, és ha élő hittel elfogadjuk Isten kifejezett szándékát arra, hogy megváltson minket, akkor olyan új emberré születünk Krisztusban, aki a bűn és a „világ” számára meghalt.

3. Meghagyta neki, hogy senkinek se szóljon. Urunk azt parancsolja, hogy hallgassunk. Nem mindent kell kimondani, amit tudunk, és Krisztus tanítványának okosnak kell lennie. Milyen sokszor akadályozzuk meg Isten működését azzal, hogy túl sok mindent mondunk! Krisztusnak belső biztonságot ad, hogy küldetését az Atyával való mély egységben éli meg, és a zsidók előtti nyilvános bemutatkozásának idejét és helyét Atyja akaratára bízza. A diszkréció, mint erény odaadó magatartásból fakad, nem pedig önzésből. Mikor hirdetik ki nyilvánosan Krisztus személyazonosságát? „És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok.” (Jn 12,32) Csak kínszenvedése előtt, virágvasárnaptól húsvétvasárnapig nyilatkozik meg istensége teljes egészében. És én is így akarom mindazt, amit Krisztusról megtapasztaltam – a róla meglévő tudásomat – alázatosan, szeretettel és okos visszafogottsággal másoknak továbbadni, hogy ezzel növelhessem Krisztus igazságának hatását a világra.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, látom, ahogyan kezed a leprástól az én lelkem felé nyúl és megmutatja átformáló hatalmát. Semmilyen bűn nem fogja tudni elvenni a bátorságomat, hogy ellenálljak neki; semmilyen évek óta kínzó hibám nem fogja meggyengíteni a győzelembe vetett hitemet. Csak egy kézmozdulatod, és minden meggyógyul, bocsánatot megváltást nyer. Ma azt a szilárd elhatározásomat, hogy szent leszek, teljes bizalommal a Te kegyelmedre és feltétlen szerelmedre építem.

Elhatározás: Egy olyan embert, aki rossz úton jár, Urunk irgalmasságának a hatalmára bízok.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.