A csodálatos jelenlét
2020. január 10. – Vízkereszt utáni péntek

Lk 4,14-22
Jézus pedig a Lélek erejével visszatért Galileába, és a híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és mindenki dicsőítette. Azután elment Názáretbe, ahol felnövekedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és fölállt olvasni. Odaadták neki Izajás próféta könyvét. Amikor felnyitotta a könyvet, arra a helyre talált, ahol ez van írva: ,,Az Úr Lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét” Aztán összehajtotta a könyvet, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdett hozzájuk beszélni: „Ma teljesedett be ez az Írás a ti fületek hallatára.” Mindnyájan igazat adtak neki, és csodálkoztak a kedves szavakon, amelyek ajkáról fakadtak.

Bevezető ima: Uram köszöntelek téged lelkem szentélyében. Tudom, hogy Te felépítesz és lerombolsz, gyógyítasz és megszentelsz, és hogy szívemben egy olyan szent és igaz helyet építesz, amely a kezdetektől neked volt szánva. Csak neked van hatalmad felnyitni lelkem szentélyét, csak Te tudsz olyat építeni, ami örökké állni fog. Bizalommal megnyitom magam előtted, hogy szavaid formálják gondolataimat, hogy szereteted áthatoljon szívemen, hogy lelkemben ne maradhasson zűrzavar.

Kérés: Uram, segíts, hogy egyre jobban szeresselek és tiszteljelek!

1. Jézus visszatért a Lélek erejével eltelve. Krisztus küldetése annak a beteljesítése, amit az imént felolvasott. A mi élethivatásunk, hogy keresztségi fogadalmunkat a Szentlélek segítségével teljesítsük. A Fiú, a mi Urunk, akit elküldött az Atya, az Atyával és a Szentlélekkel egységben működik, és ebben az egységben gyökerezik az Ő hatalma és gyümölcsöző működése. Nekünk saját magunkra is úgy kell tekintenünk, mint akiket az Úr küldött. Ez arra ösztönöz minket, hogy engedelmességből és szeretetből gyümölcsöt teremjünk. Isten ki akarja nyilatkoztatni nekem a tervét ebben az imában, ezért oda akarok figyelni mindarra, amit a Szentlélek sugall nekem, hogy megtegyem azt.

2. Ma beteljesedett az írás. A Jelenések könyvében találjuk ezt a kérdést: „Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit?” (Jel 5,2) Figyeljük meg azt az ünnepélyes pillanatot, amikor az Ige kinyilatkoztattatott az embereknek: Sokan olvashattak a tekercsekből, de csak egyikük volt méltó arra, hogy megmentő hatalmát feltárja. Sokan tudták idézni az Írást, de csak egyikük volt képes lángra lobbantani azt az emberek szívében. Sokan tudtak lenyűgözően prédikálni, de csak egyikük tudta az emberek igazság utáni vágyát csillapítani. A mi szavaink üresek Krisztus nélkül; fáradozásaink semmit sem érnek, ha nem Krisztus iránti szeretetből tesszük. Csak egyetlen személynek van joga arra, hogy megváltoztassa az emberek szívét, s mi csak akkor lehetünk igazi apostolok, ha Krisztus vezeti kezünket.

3. Csodálkoztak a kedves szavakon, melyek ajkáról fakadtak. Ezeknek a szavaknak a pontos értelmét nem nyilatkoztatja ki számunkra az Isten, az igazi kinyilatkoztatás maga Krisztus személye. Krisztus, személyiségének teljességében, azért jött el, hogy könnyebbé tegye a mi terhünket és úgy emelje fel lelkünket, ahogyan semmilyen tanítás, semmilyen csoda, semmilyen gyógyulás önmagában nem lenne képes. Az isteni előrelátás sok minden jót tartogat számunkra, de mindezek a javak értelmüket vesztik, ha nem egyesülnek Krisztussal teljes hatalmában és nem juttatják kifejezésre azt, hogy Isten itt lakozik közöttünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, életem középpontjaként szeretnélek tisztelni és szeretni téged. Teljes szívemmel azon akarok lenni, hogy szívemben felépítsem trónodat. Taníts meg arra, hogy mindennek ellen tudjak állni, ami elválasztana tőled! Nem akarok önelégült életet élni, hanem a Te hatalmadra és kegyelmedre akarom alapozni életemet.

Elhatározás: Ma meglátogatom Urunkat az Oltáriszentségben, hogy dicsőítsem nagyságáért és megköszönjem aktív jelenlétét életemben.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.