A világosság körbe jár
2020. január 7. Vízkereszt utáni kedd
Penyaforti Szent Rajmund áldozópap

Mt4,12-17;23-25
Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére. Így beteljesedett Izajás próféta szava: “Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek.” Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. “Tartsatok bűnbánatot – hirdette -, mert közel van a mennyek országa!”
Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt. Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá minden szenvedőt, olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek, ördögtől megszállottakat, holdkórosokat, bénákat, és meggyógyította őket. Csapatostul kísérték, Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Te végtelen szeretetből teremtettél engem. Bár sokszor nem szerettelek annyira, mint azt gyermekedként tennem kellett volna, mégis elárasztasz kegyelmeiddel. Elküldted Fiadat, hogy megváltson, és hogy benne és általa egyek lehessünk. Te és Fiad aztán elküldtétek a Szeretet és Igazságosság Lelkét, a Szentlelket, hogy szívemben, lelkemben és testemben lakjon. Nyisd meg szívemet és szememet, hogy lássam, amit értem tettél, és tenni fogsz, hogy még nagylelkűbben adjam magam oda neked, Egyházadnak és embertársaimnak. Tökéletesíts szeretetedben és küldj engem is, ahogy Fiadat és a Szentlelket elküldted, hogy szereteted tüzét árasszam!

Kérés: Jézus! Segíts megnyitni szívemet!

1. Itt van az igazi világosság. Keresztelő János megtett mindent, amire az Atya kérte. Végig alázatos maradt. Az emberek azt gondolták, hogy ő a Krisztus, mégsem nem engedett a gőg csábításának, hogy ezzel az igazság világosságát kioltsa, és világosan kifejezte, hogy nem ő a Krisztus. A világ hallgatással és halállal jutalmazta működését. De milyen jutalmat kapott Istentől hűségéért? Dicséretet -„Jól van, derék és hű szolga”- és örök életet. János volt a hang, aki felhívta az emberek figyelmét a bűnbánatra és a megtérésre. Most az Ige maga hirdeti ezeket a szavakat. János volt a pusztába kiáltó szó. És akkor megjelenik az Ige, az élet és a világosság maga. Bárcsak megnyitná a világosság szíveinket az igazi és örök mennyország számára!

2. Jézus nem csak szavakkal prédikál. Jézus Urunk bejárta az egész vidéket és csak jót tett: betegeket gyógyított, vigasztalta a magányosokat, megbocsátotta a bűnöket és hirdette az evangéliumot. Ezt hitünk által tudjuk, valamint szemünk elé képzeljük az evangélium olvasásakor. Úgy gondolunk Krisztusra, mint aki keresztezte életünket 2000 évvel ezelőtt? Ha válaszolni akarunk a kérdésre, vegyük szemügyre életünket: egyre inkább úgy élek, mint Krisztus? Értékelem az ajándékokat, amiket Krisztustól kaptam életemben? Hálás vagyok értük? Egész szívemmel kívánom, hogy mindig együtt legyek Krisztussal úgy a földön, mint a mennyben? Ahol a szívem, ott a kincsem is. Amint Krisztusnak, nekem is az a feladatom, hogy ne csak szavakkal prédikáljak.

3. Az emberek válaszolnak az igazságra. Krisztus tanítványa sosem lehet csüggedt, mert az emberek válaszolnak az igazságra, Krisztus evangéliumára. Ezt láthatjuk az evangéliumban és az Egyház egész történelme folyamán. Ha fáradozásaink az evangélium terjesztésében köves talajra hullnak, el kell gondolkodnunk, mi hogyan reagáltunk volna. Krisztus azt várja tőlünk, hogy evangéliumát szavakkal és tettekkel hirdessük. Azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. Azt is előre megmondta, hogy nagyobb dolgokat fogunk véghezvinni, mint Ő. Tudjuk, hogy Jézus legyőzte a bűnt és a halált. Ha mindezt tudjuk, sosem szabad elcsüggednünk, ha erőfeszítéseink az evangélium hirdetésére nem hoznak gyümölcsöt. Nekünk csak tenni kell a munkánkat, Krisztus gondoskodik a többiről. Ilyen egyszerű a dolog.

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Te azért jöttél, hogy megmentsd a bűnösöket. Gyere ma újra el az életembe! Vedd el tőlem minden tőled való félelmemet, Uram Jézus! Taníts meg, hogy Te az irgalom Istene vagy, hogy gyengéd és alázatos szívű vagy.

Elhatározás: Ma végiggondolom, mivel tudom konkrétan segíteni egyházközségemben az evangélium hirdetését.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.