Mutasd meg arcodat, Uram!
2020. január 6.
Urunk Megjelenése (Vízkereszt) Főünnep
P. Szász Csaba LC

Mt 2,1-12
Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta:
Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.”
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

Bevezető ima: Jézusom, hiszek benned, mégis úgy érzem, hogy még nem ismerlek eléggé. Ki vagy Te? Eljöttél hozzánk. Emberré lettél. Közöttünk jártál, tanítottál, imádkoztál, gyógyítottál… szívemben néha mégis oly távol érzem magamat Tőled. Tudom, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, hogy szavaid ma is képesek csodákat művelni. Hiszek tebenned, remélek benned és szeretlek téged.

Kérés: Uram, mutasd meg arcodat! Érintsd meg lelkemet! Változtasd meg életem!

1. Mi az ünnep mondanivalója? Habár ebben az evangéliumban az ember figyelmét könnyebben megragadja a napkeleti bölcsek titokzatos alakja, vagy Heródes zsarnoki személye, a mai ünnep mégsem róluk szól, hanem Isten Fiának megjelenéséről az emberek között. A hívő embernek szüksége van az ilyen ünnepekre is, hogy felfedezze hitének gazdagságát. Kétezer évvel Jézus Krisztus születése után az ember könnyedén mondja, hogy karácsonykor Jézus Krisztus, a Szentháromság második személyének megtestesülését ünnepeljük. A válasz már automatikus, de kérdezzük meg önmagunktól: ez az esemény megváltoztatta-e gyökeresen az én életemet? Az idei karácsony után szentebb vagyok-e, közelebb kerültem-e Istenhez, jobban szeretem-e Őt, mint önmagamat? A mai ünnep egy új alkalom arra, hogy tekintetünket felemeljük a megtestesült Igére, Jézus Krisztusra. Ő megjelent közöttünk, lealacsonyodott hozzánk, hogy mindannyiunk számára hozzáférhetővé tegye Önmagát.

2.  Az ünnepelt személy. Amint már előbb is láthattuk, Jézus Krisztus áll a mai ünnep központjában. Mégis felmerül a kérdés, hogy melyik Jézus Krisztust ünnepelem én személyesen: azt, akiről a teológia beszél, vagy azt, akiről a történelmi tudományok spekulálnak, vagy talán azt, akit képzelt világomban a saját kívánságaimra szabtam ki? Nem volna jobb talán mégis abban a Krisztusban hinni, akit az Egyház nyújt számunkra úgy az evangélium hirdetése, mint a szentségek kiszolgáltatása által? A hit önmagában nem üdvözít, mert a katolikus hit nem varázsszer. Az üdvösség Jézus Krisztusban van, s ezért fontos, hogy Ő jelen legyen életünkben, éltesse lelkünket. Élő hitre van szükségünk. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,5). Hitünknek éppen az a legszebb része, hogy nem egy személytelen erőben, vagy energiában hiszünk, hanem Jézus Krisztusban. Ő pedig jelen van életünkben, személyes szeretetének részesévé tesz. Ne utasítsuk Őt vissza a saját kárunkra, mint ahogyan azt Heródes is tette! A kis Jézus ott van és hív bennünket. A napkeleti bölcsekkel együtt mi is nyissuk ki szívünket előtte, hagyjuk, hogy Ő szeressen minket! Szegezzük rá szemeinket és szemléljük életét! Vegyük észre, hogy Isten mennyire szeret minket!

3.  Aki megtapasztalja az Ő szeretetét, az nem tud előtte semleges és tétlen maradni. A napkeleti bölcsek csak egy kis jelt kaptak a csodálatos eseményről és mégis rögtön útra keltek. Hosszú utat tettek meg, sok mindenről lemondtak, amíg meg nem találták azt, akire utalt a csillag megjelenése. Nem voltak mentesek a mindennapi élet fáradtságaitól, monotonságától, mégis vállalták a küzdelmet és az utazással járó veszélyeket, csakhogy megláthassák azt, aki életüknek értelmet adhat, Jézus Krisztust, a zsidók újszülött királyát. Én figyelek-e Isten utasításaira? Hallgatok-e lelkiismeretem szavára? Már útra keltem-e, vagy még mindig csak álmodozok?

Beszélgetés Krisztussal: Kis Jézus, a mai világ nem ismer Téged. Te megjelentél közöttünk, itt éltél a földön, s végül, hogy minden ember személyesen találkozhasson Veled, itt maradtál velünk az Oltáriszentségben. Ki gondol Rád? Ki látogat meg Téged? Te eljöttél hozzánk, mi pedig megfeledkeztünk Rólad. Szóltál hozzánk, mi pedig csendre utasítottunk Téged. S most még egyszer hívsz minket… hívsz, mert a szeretet soha nem fárad bele. Nem kéne, hogy én is legalább egyszer elfogadjam meghívásodat?

Elhatározás: Ma elmegyek a templomba és elbeszélgetek az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.