Téged keresni
2020. január 5. Karácsony második vasárnapja

Jn 1,1-18
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem fogta. Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tesz róla, és hirdeti: „Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk kegyelemből kegyelmet. Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy Te vagy az Ige, aki a világba jött. Tudom, hogy az Atyáról, az Ő igazságáról és szeretetéről beszélsz nekem. Tudom, hogy bízhatok abban, hogy az Atyához vezetsz engem. Bár a szívem olyan szűk, Te mégis utánam jössz, hogy megkeress engem. Hála neked ezért.

Kérés: Uram, segíts, hogy ma buzgóbban keresselek téged!

1. A tulajdonába jött. A mi Istenünk eljött, hogy megkeressen minket. „Nem mi szerettük Istent, hanem Ő szeretett először minket.” (vö. 1Jn 4,10). Mit talál bennünk olyan különösnek az Isten? A Biblia a vőlegény és menyasszony, vagy az apa és anya képét használja a szeretetre. Így akarja megmagyarázni nekünk, mennyire vágyik Isten arra, hogy az övéi legyünk. Az Úr tudja, hogy ebben van a mi igazi boldogságunk. Gyakran titokzatos módon keresi az embereket, azonban Jézus Krisztus teljesen világosan megmutatkozik számunkra, és megmutatja azt a vágyát is, hogy velünk legyen. Becsülöm-e a megtestesülés ajándékát? Minden nappal egyre jobban értem, mennyire alázatosan és milyen erővel keresi Isten az én szeretetemet?

2. Istentől született. Krisztusban való átalakulásunk ajándék. Isten maga kínálja föl nekünk ezt az ajándékot, és ha nyitottak vagyunk rá, mélységesen megváltoztatja a vele való kapcsolatunkat. Krisztus által van bizalmunk az Atya elé lépni, és már nem egyszerűen Teremtőnknek, hanem „mi Atyánknak” szólítani Őt. Krisztusban nyerünk erőt, hogy bűneinket elhagyjuk, és Isten szentségébe belépjünk. Krisztus adta meg nekünk a lehetőséget, hogy képesek legyünk hatással lenni az üdvtörténetre azáltal, hogy a világban hirdetjük az Ő örömhírét. Mindez Isten jóságának és irgalmának a következménye. Mennyire értékelem, hogy Isten gyermekévé fogadott engem? Törekszem arra, hogy a Lélekben újjászületve új emberként éljem életem?

3. Telve kegyelemmel és igazsággal. Jézus Krisztus megmutatja, mit jelent igazán embernek lenni. Az Ő életének ereje és szépsége, az Ő szeretetének önzetlen önátadása segít felismernünk azokat a magasságokat, amelyekre meghívást kaptunk. Jézus megmutatja nekünk, hogy lehetséges szentnek lenni. Ő vezet minket az úton, nekünk, csak az Ő nyomában kell haladnunk. Vele bízhatunk abban, hogy azok a jócselekedetek, amelyeket életünkben véghezvittünk, örökre megmaradnak. Minden nap újra beleszeretek Krisztusba? Elkápráztat engem annyira az Ő személye, hogy nap, mint nap valami újat fedezzek fel benne? Elmondhatom magamról, hogy minden nappal egyre jobban megnyer engem az Ő ügyének?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy eljöttél megkeresni engem. Ma én is akarlak téged keresni. Segíts, hogy a hitben felfedezzelek téged! Segíts felfedeznem a Te jelenléted jelét az Egyházban, a szentségekben, és abban a sok jóban, amit embertársaimban elültettél. Adj új fület és nyitott szívet, hogy hallgassak Igéidre és befogadjalak életembe!

Elhatározás: Ma valakivel beszélgetni fogok Jézus szeretetéről, ami a megtestesülésben megmutatkozott.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.