Hallgass a Szentlélekre!
2020. január 3. Karácsonyi idő – péntek

Jn 1,29-34
Abban az időben, amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik hozzá, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt; de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt megismertessem Izraellel.” János tanúságot tett és azt mondta: „Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, leszállt az égből és rajta maradt. Nem ismertem őt, de aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: „Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.” Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.”

Bevezető ima: Uram Jézus, tudom, hogy minden keresztényt arra hívtál, hogy Igéd hirdesse és kövesse. Bár közelebb lennék hozzád, hogy egyre inkább azzá váljak, akinek szeretnél engem! Tökéletesíts engem kegyelmed által!

Kérés: Mennyei Atyám, erősítsd hitemet, szeretetemet, és reményemet! Világosíts meg akaratod számomra e szentírási rész átelmélkedésével. Biztosíts afelől, hogy Keresztelő János példáján elmélkedve jobb apostolod leszek.

1. Bízz az Úrban, hagyatkozz rá! Bár Keresztelő János tudta, hogy ő Jézus előfutára, nem tudta pontosan ki a Megváltó. De ez a bizonytalanság nem hátráltatta őt. Tudta, hogy Istennek terve van, melyben neki is jut szerep. Amint megtudta milyen irányba induljon, neki eredt, még akkor is, ha pontosan nem látta, hol a cél. Néha arra vágyunk, hogy Isten tervét a maga teljességében ismerjük, s addig neki sem vágunk, amíg nem tudjuk, mit kell tennünk. Azonban az Isten ritkán mutatja meg teljes elképzelését, még mielőtt elindulnánk. Várja, hogy bízzunk benne, tegyük meg, ami tőlünk telik, s Ő megfelelően befejezi majd. Előretekintetni nagyon fontos, de nem kell ismernünk Isten teljes tervét. Ha hív, válaszolni kell és nem megkérdőjelezni az útját.

2. Vezetőnk a Szentlélek. Ha az Úr terve utunk során folyamatosan bontakozik ki előttünk, nagyon oda kell figyelni munkálkodására az életünkben. Keresztelő János azért ismerte fel Jézust, mert figyelt az Úr jeleire. A Lélek nyilatkoztatta ki neki Őt. Az Isten általában nem látomásokban és különös jelekben beszél hozzánk. Ha nyitottak vagyunk a körülöttünk történtekre, felfedezhetjük indíttatásait, s teljesíthetjük azokat. Különösen az imádságban hallgassunk Istenre, legyen ez minden napunk része!

3. Szembenézni a váratlannal. Amikor János rájött, hogy Jézussal találkozik talán meglepődött. Rokonok voltak anyai ágon; lehet, hogy gyermekkorukban találkoztak is, mielőtt János kiment a pusztába. Mindenesetre János egyértelműen azt állította, hogy nem tudta ki a Messiás, amíg a Szentlélek ki nem nyilatkoztatta neki. Talán osztotta az általános vélekedést, hogy Jézus egy a tisztességes, becsületes emberek közül. A lényeg, hogy az Isten jelzését befogadta, nem kételkedett benne. Sőt rögtön a szerint cselekszik, és saját követőinek hirdeti Jézust. Talán Isten a mi életünkben is kér valami váratlant tőlünk, olykor olyan helyen ismerjük fel akaratát, ahol nem is számítunk rá. Kész kell lennünk – mint Keresztelő János – hogy felismerjük Isten kezét, és akár az ellenkezőjét tegyük, annak, amit elterveztünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, a tervedet nem mindig könnyű elfogadni. Oly nehéz néha teljesíteni azt  még akkor is, ha tudom, mit szeretnél, talán mert nem számítok rá, vagy mert kényelmetlen nekem. De mégis teljesíteni akarom akaratodat, Uram. Bár ugyanolyan lelkes és nyitott lennék, mint Keresztelő János!

Elhatározás: Ma különösen elhatározom magam Isten tervének követése mellett. Megpróbálom felismerni a Szentlélek indíttatását, hogy a jó úton maradjak.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.