Törekedjünk az alázatosságra!
2020. január 2. Karácsonyi idő – csütörtök
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók

Jn 1,19-28
Ez János tanúsága, amikor a zsidók papokat és levitákat küldtek Jeruzsálemből hozzá, hogy megkérdezzék őt: „Ki vagy te?” Ő megvallotta, és nem tagadta, és megvallotta: „Nem én vagyok a Krisztus.” Erre megkérdezték tőle: „Mi vagy tehát? Illés vagy?” Ő azt válaszolta: „Nem vagyok.” „A próféta vagy?” Azt felelte: „Nem.” Akkor azt mondták neki: „Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket! Mit mondasz magadról?” Ő azt felelte: „A pusztában kiáltó szava vagyok: „Tegyétek egyenessé az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta.” A küldöttek a farizeusok közül voltak. Ezért kérdőre vonták: „Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?” János ezt felelte nekik: „Én vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jön, akinek a saruszíját megoldani sem vagyok méltó.” Ezek Betániában történtek, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.

Bevezető ima: Uram Jézus, hiszem, hogy Isten Fia vagy, aki szeretete által váltotta meg a világot. Megtestesülésed reménnyel tölt el. Viszonzásként csak azt adhatom, hogy szeretlek teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmből és egész elmémmel.

Kérés: Jézusom, Megváltóm és barátom, szeretném, ha mind többen megismernének téged. Segíts Keresztelő János példáján elmélkednem; bár megtanulnám tőle, hogyan vihetek másokat hozzád!

1. Ismerté tenni az Urat. A következő napokban Keresztelő Jánosról szól az evangélium. Ezek az evangéliumi részek Vízkereszthez vezetnek minket, ahol valójában Urunk világban való megjelenését ünnepeljük. A hagyomány más eseményeket is köt ehhez az ünnephez. Habár Urunk megjelenésének ünnepén elsősorban a bölcsek Betlehemben tett látogatása jut eszünkbe, mégis a kinyilatkoztatás – Urunk megjelenésének döntő pillanata Jézus megkeresztelkedése a Jordánban, amely Jézus küldetéséről és isteni mivoltáról szól. Igaz hogy Jézus megkeresztelkedését egy héttel később ünnepeljük, a két eseménynek ugyanaz az eredménye. Jézusról nyilvánosság elé kerül az igazság. Az első kérdés, amit fel kell tennünk magunknak: Mit teszek én, mint Krisztusban hívő, hogy megismertessem a róla szóló igazságot másokkal is?

2. Az alázatosság hatalma. A mai evangéliumi részben Keresztelő János megmutatja, mi a legalapvetőbb erény, ami a hit terjesztéséhez kell: az alázatosság. Keresztelő János akár a Messiásnak is kiadhatta volna magát, de később természetesen kiderült volna a hazugság, még akkor is, ha egy darabig egész Izrael a lábai előtt hevert volna. Napjainkban is előfordul, hogy valaki feladja az elveit azért, hogy csak egy napra hatalomra és dicsőségre tegyen szert. Gondolj csak az üzletemberekre, akik a több nyereségért csalnak, vagy a tudósokra, akik meghamisítják kutatási eredményeiket. Elkerülhetetlen bukásuk tragikus. Keresztelő János tudja, hogy az egyetlen út, ami Istenhez vezet, ha Őt szolgáljuk és teljesítjük küldetésünket életünkben. Ez abban áll, hogy minden dicsőséget Istennek adunk, és nem magunknak; és soha nem akarunk többnek látszani annál, amik vagyunk. Csak akkor lehetünk igazi keresztények, és ismertethetjük meg másokkal Krisztust, ha félretesszük hiúságunkat és büszkeségünket.

3. Megélni a szeretetet. Keresztelő János küldetése attól hatékony, hogy nem csak hirdette üzenetét, de ő maga volt az üzenet. Bűnbánatot hirdetett, de először megélte azt aszkétikus élettel a sivatagban. Vízzel keresztelt, de először ő maga lépett a vízbe. Ahhoz, hogy képesek legyünk Jézust másokkal megismertetni, először nekünk magunknak kell ismernünk Őt. Nem hirdethetjük az evangélium lényegét, a szeretet üzenetét, ha mi magunk nem éljük meg a mindennapjainkban. Nem kritizálhatunk és ítélhetünk meg folyamatosan másokat, nem tehetjük magunkat a középpontba, miközben abban reménykedünk, hogy Jézus hatékony apostolai lehetünk így is. Ha azonban arra törekszünk, hogy Isten kegyelmével a legjobbat cselekedjük, a szeretetet valóban megéljük, a szavak feleslegessé válnak; példánk változtatja meg mások életét.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, magamra és az életemre tekintve, látom sokszor önző voltam, az volt a fontos, mi jó nekem, mit akarok én. Add, hogy mindenekfelett szerethesselek téged. Élő szeretetemmel akarlak hirdetni, akkor is, ha ezért gőgösségemet vagy kényelmemet kell feláldoznom!

Elhatározás: Különösen figyelek arra, hogy a tetteim megmutassák, szeretem Jézust és felebarátaimat.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.