B.Ú.É.K. Bízd Újra Életed Krisztusra!

Szeretetből szeretetért létezni
2020. január 1.
Szűz Mária, Isten anyja
P. Szász Csaba LC 

Lk 2,16-21
A pásztorok elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. Amikor meglátták őket, elhíresztelték azt, amit a gyermek felől hallottak. És mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak azon, amiről a pásztorok beszéltek nekik. Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkozott rajtuk szívében.
A pásztorok pedig visszatértek, magasztalták és dícsérték Istent mindazokért a dolgokért, amiket hallottak és láttak úgy, ahogy megmondták nekik.
Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott.

Bevezető ima: Istenem, Te egy földi lény gondjaira bíztad egyetlen Fiadat. Add, hogy én is ezzel a bizalommal közeledjek a Szűzanyához, és soha el ne távozzak anyai kezének oltalma alól!

Kérés: Szűzanya, tégy engem engedelmes és tanulékony fiaddá! Oltalmadba ajánlom életemet, családomat, a magyar nemzetet és az egész világot!

1. A kis Jézust körülvevő szeretet. A pásztorok Betlehembe siettek, és ott megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. A Szent Család együtt volt, s minden figyelmük most az újszülött gyermekre irányult. Mikor egy kisgyermek születik a családban, az ismerősök ilyeneket szoktak mondogatni: „ebből a gyermekből olyan jó orvos lesz, mint az apja”, vagy „milyen életre való gyermek ez; hamar meg fogja találni helyét a világban”, stb. S ha a hétköznapi szülők, ismerősök ilyenekre gondolnak, mennyivel több oka lehetett erre Máriának. Ő nemcsak a pásztorok szavait véste a szívébe, hogy el-elgondolkodjék rajtuk, hanem lelke mélyén ott visszhangzott az Úr angyalának üdvözlete, Erzsébet szokatlan köszöntése, s József csodálatos álma is. Ezek a gondolatok ott tolongtak a Szűzanya szeplőtelen szívében, s arra buzdították, hogy isteni Fiát folytonos szeretetével vegye körül.

2. Isten kiválasztotta őt, hogy Fiának Anyja legyen. Isten ellátta Máriát minden olyan tulajdonsággal, amely egy személyt szeretetteljessé tesz: finomság, jóság, anyai önfeláldozás. Szűz Mária az édesanyák legszebbje, mert a szíve arra teremtetett, hogy szeresse Isten Fiát, és a lehető legtökéletesebb módon szeresse Őt. Ezen anyai szív előtt bámulatot és csodálkozást tapasztalunk meg, mert ugyanazzal a szeretettel vesz körül minket, mint az ő Fiát, mert bennünk Jézust látja. Legyünk mi is a Szűzanya engedelmes fiai, s ne utasítsuk vissza az ő anyai szeretetét, hanem inkább kamatoztassuk azt, továbbítsuk azt felebarátaink számára. Gondolom, hogy egyetlen egy édesanya sem örülne, ha egyik gyermeke visszautasítaná az ő szeretetét és anyai gondoskodását. Az ilyen gyermek a függetlenségre és érettségre hivatkozva hálátlanul megbántaná a szüleit, és önmagát is veszélynek tenné ki, mert mindenkinek szüksége van a szeretetre, hogy legyen valaki, akiben minden pillanatban megbízhat, és akire örökké számíthat. Amikor évekkel később Jézus elmondta a tékozló fiú történetét, akkor a kapuban várakozó édesapa személyében Mennyei Atyjára gondolt, de emberi szinten az ahhoz leghasonlóbb szeretetet édesanyja személyében tapasztalhatta meg. A Szűzanya ilyen módon Isten szeretetének a leghatékonyabb eszköze. Őáltala az Atya jóságának és szeretetének gazdagsága tárul emberi szemeink elé.

3. A Szűzanya a Krisztus megváltásából származó új teremtmény legtökéletesebb modellje.  Ha a Szűzanya modell, példakép akkor nem az angyalok modellje, hanem az embereké, az én személyes példaképem is. Amikor benne Isten kegyelmeinek gyümölcsét csodáljuk meg, akkor bennünk is felmerül a vágy, hogy hozzá hasonlóan, életünkkel mi is Magnificat-ot zengjünk az Úrnak. Mit tanulhatunk Szűz Máriától? Mit utánozzunk az ő életéből? Egyszerű a válasz: szívének egyszerűségét Isten és az emberek előtt, mert ő nem helyezett semmilyen akadályt Isten szeretete elé, de nem is tagadta meg a saját szeretetét másoktól, Szent Fiától kezdve az utolsó pásztorfiúcskáig, sőt még a pogány napkeleti bölcsektől sem. Ő szeretetből és a szeretetért létezett.

Beszélgetés Krisztussal: Kis Jézus, tudom, hogy szereted édesanyádat. Én is úgy akarom szeretni őt, mint Te. Mutasd meg nekem, hogy hogyan jársz az ő kedvében, hogyan engedelmeskedsz neki! Alakítsd szívemet a Te Szent Szíved szerint!

Elhatározás: Ma imádságomban meglátogatom a Szűzanyát és elbeszélgetek vele, hogy érezzem anyai szeretetét. Legalább még egy személyt lelkesíteni fogok arra, hogy ő is mondja el Máriának a saját kívánságait és bízzon anyai szeretetében, valamint jó tanácsaiban.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.