Kik a mai Anna prófétaasszonyok?
2019. december 30. Karácsony nyolcada – hétfő
P. Szász Csaba LC 

Lk 2,36-40
Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A Gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

Bevezető ima: Istenem, Te mindig jelen vagy az életemben. Tudom, hogy szeretsz engem, és nap, mint nap szólsz hozzám. Te szomjazol szeretetünk után és szereteted számára hajlékot keresel, nyitott szíveket.

Kérés: Istenem, hiszek, remélek tebenned, s mindenekfölött szeretlek téged! Ne vesd meg alázatos könyörgésem; légy az én erősségem, légy az én világosságom, hogy világosságod mások számára általam is felragyoghasson!

1. Anna prófétaasszony. Jézus bemutatásának alkalmával még egy különös eset történt. Aznap egy Anna nevű prófétaasszony is jelen volt a templomban és hallván Simeon szavait felismerte, hogy Isten megemlékezett népéről és elküldte a várva várt Megváltót. A prófétaasszony erre „dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak”. Ez egy olyan személynek a természetes reakciója, aki teljesen Istenre hagyatkozott. Aki Isten szava szerint él, az megfeledkezik önmagáról és életét mások szolgálatába állítja. Abban találja örömét, minden boldogságát, hogy Istent és embertársait szeresse. Isten úgy teremtette az embert, hogy ne önmagában, hanem másoknál találjon rá boldogságának teljességére. Amikor önző célt hajszol az ember, legyen az pénz, anyagi javak, hírnév, stb., hamar önmagára marad és elveszti életének végső célját. A megoldást Anna prófétaasszony példájában találjuk: ő Istenre talált, de nem próbálta Őt önmagának megtartani, hanem boldogságát rögtön megosztotta a körülötte élő személyekkel, s ezáltal megmutatta számukra is az üdvösség útját.

2. Kalkuttai Teréz anya. Napjainkban is sok ilyen „Annával” találkozhatunk az életünkben. Tökéletes példaként szolgál Kalkuttai Teréz anya élete. 1946 szeptemberében, mikor Kalkuttából Dardzsiling felé tartott, útközben megtapasztalta Jézusnak a szeretet és a lelkek utáni szomját. Hallotta, hogy Jézus hívja őt: „Jöjj, légy az én világosságom!”, s nem is tétovázott, engedelmesen követte Isten akaratát. Élete főleg abban hasonlít Anna prófétaasszony életéhez, hogy lelki tapasztalatait, Isten szeretetét nem tartotta meg önmagának, hanem rögtön önfeledten osztogatni kezdte azt a világ legszegényebbjei között. Annyira megfeledkezett önmagáról, hogy míg mások számára Krisztus világossága lett, addig saját maga a lélek sötét éjszakájában kellett kövesse szerető Jegyesét. Így osztozott Jézus szomjúságában. Boldogságát abban lelte, hogy mindent, amit kapott, rögtön tovább is ajándékozott: anyagi javakat, emberi szeretetet, lelki kegyelmeket, mindent.

3. Isten személyesen szól hozzám. Isten hozzánk is szól, minket is hív, hogy legyünk az Ő világossága. Isten arra hív, hogy belőle táplálkozva legyünk fiai, dicsőítsük Őt és beszéljünk róla mindenkinek, aki csak várja a megváltást. Az imádságokban és egyéb személyes tapasztalatokban kapott kegyelmek nem csak magánhasználatra vannak, hanem főleg és legfőképpen a közösség, az Egyház, az emberiség számára. Mi Isten eszközei vagyunk, olyan eszközei, akik éppen abban lelik boldogságuk teljességét, hogy a tőle kapott szeretetet másokkal is meg tudják osztani. A szeretet az önfeledt ajándékozásban növekszik. – Milyen kegyelmekben részesített Isten engem az elmúlt napokban: szentmise, szentáldozás, egy mély imaélet, egy jó barát, különböző tehetségek, stb.? Mindezt hogyan tudom másokkal megosztani? Másokat is meghívok a szentmisére; megmagyarázom másoknak a szentmise értelmét; valami konkrét jót teszek számukra… Mit sugall a Szentlélek számomra?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, nehéz feladat tanítványodnak lenni. Csak arra kérlek, hogy tégy engem nagylelkűvé, mindig nyitottá akaratod iránt! Ha szívem, lelkem panaszkodik is, inkább halljam a körülöttem élő embertársak: a családtagok, a szomszédok, a rokonok, a munkatársak szükségének sóhajait.

Elhatározás: Ma Krisztus világosságának tanúja leszek mások előtt. Megpróbálok másokat egy konkrét tettel Krisztushoz közelebb vezetni.


A pápa imaszándéka 2019. december hónapra:

A kicsinyek jövőjéért: Imádkozzunk, hogy minden ország elkötelezett lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a legfiatalabbak – különösen a szenvedők – jövőjét prioritásként kezeljék.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.