Keresztül a szűk kapun
2019. október 30. Évközi harmincadik hét – szerda
P. James Swanson LC

Lk 13, 22-30
Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtó: ’Uram, nyiss nekünk ajtót.’ Erre ő azt feleli nektek: ’Nem tudom, honnan vagytok.’ Akkor ti bizonygatni kezditek: ’Veled ettünk és ittunk a mi utcánkban tanítottál.’ De ő megismétli: ’Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti, gonosztevők!’ Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”

Bevezető ima: Uram, küldd el Szentlelkedet, hogy vezessen imádságomban! Add meg kegyelmedet, hogy jól tudjak most elmélkedni és elnyerjem mindazokat a kegyelmeket, amiket nekem akarsz adni ez idő alatt. Tudom, hogyha jól végzem ezt az elmélkedést, jobban fel leszek készítve arra, hogy Téged kövesselek a napom folyamán. 

Kérés: Uram, ajándékozz meg becsületességgel, alázatossággal és őszinteséggel, hogy bemehessek a szűk kapun!

1. Egy súlyos kérdés. Ebben a szakaszban elhangzik egy súlyos kérdés: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Jézus nem ad közvetlen választ a kérdésre; ehelyett néhány tanácsot ad. Szinte úgy tűnik, hogy Jézus kerüli a válaszadást; mintha a válasz túlságosan elbátortalanító lenne. Megpróbál bátorítóan beszélni, de ugyanakkor a siker nehézségét is hangsúlyozza. „Törekedjetek” – mondja – „bemenni a szűk kapun”. „Törekedjetek”, ez a kulcsszó; ugyanis a kapu szűk és szüntelen erőfeszítés kell ahhoz, hogy beléphessünk rajta.

2. Egy nyugtalanító válasz. A következő szavak, hogy „sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak”, nyugtalanítóak. Mekkora ez az arány? Hány embert jelent? Manapság szeretjük az egzakt statisztikákat. Jézus ugyan nem mondja ki, de van egy olyan benyomásunk, hogy a szám inkább nagy, mint kicsi. A hibalehetőség nagyon is reális. Ki nem fog bejutni? Talán azok az emberek, akik nem veszik Őt komolyan, vagy akik nem próbálkoznak elég erősen, vagy akik jobban szeretnek valami mást Jézusnál. Ez az oka annak, hogy az Egyház kiemeli a teremtényektől való „elválás” (=függetlenedés) fontosságát, hogy így Isten legyen az, aki betölti szívünket. Ez az aszketikus élet célja.

3. Mennyire kiváló az én keresztény bizonyítványom? Jézus folytatja tanítását, és azt mondja, hogy sokan, akik azt gondolják magukról, hogy elég az, amit megtesznek, meg lesznek lepődve, amikor azt látják, hogy nem elég. Azt hiszik, hogy a keresztény bizonyítványuk kitűnő, de majd látni fogják, hogy van még mit javítani rajta. Azt fogják majd mondani Jézusnak, hogy együtt ettek és ittak vele, és minden vasárnap járultak szentáldozáshoz. Tanúskodni fognak amellett, hogy hányszor hallották Őt prédikálni az utcájukban, és hogy mennyiben járultak hozzá a gyűjtésekhez; ám mindez nem lesz elég. Míg mások, akik nem tűntek annyira jónak az életükben, előbb fognak belépni az Isten országába. Melyik csoportban fogom magamat találni? Jézus figyelmeztet engem: attól még, hogy úgy érzem, eleget teszek meg Érte, ez nem azt jelenti, hogy benne leszek abban a csoportban, akik üdvözülnek. Olyan őszintén és becsületesen kell követnem Őt, ahogy csak tudom, megtéve az Ő akaratát, nem pedig a sajátomat. Életem végén az egyetlen dolog, amit az örökkévalóságba magammal vihetek, az a szeretet, amit képes voltam megmutatni Isten és a felebarátom iránt.

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom, szavaid aggodalommal töltenek el. Látom, hogy milyen gyakran hibázok abban, amit tudom, hogy érted meg kéne tennem. Látom, hogy nem vagyok képes megbízhatóan vezetni magamat ezen a téren. Küldd el Szentlelkedet, és segítsen megnyitni szememet, hogy láthassam közelgő esésemet, mielőtt túl késő lenne! Küldd el, hogy megadja nekem az erőt belépni a szűk kapun!

Elhatározás: Ma tartok egy őszinte és becsületes lelkiismeret-vizsgálatot, melyben megnézem, hogy:

  • életem bármely szemszögéből mondok-e Jézusnak valamire nemet?
  • életem bármely területén nem vagyok-e túl kényelemszerető? A kényelem, különösen a lelki élet területén, annak a jele, hogy nem törekszem „bemenni a szűk kapun”.

A pápa imaszándéka 2019. október hónapra:

Az Egyház missziós megújulásáért: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.