Az értelem ajándéka
2019. október 25. Évközi huszonkilencedik hét péntek
Pannonhalmi Szent Mór
Tolnai Gyula, a Regnum Christi mozgalom tagja

Lk 12,54-59
Ezután a tömeghez is szólt: „Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: „Jön az eső”, és úgy is lesz; amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: „Forróság lesz”, és meglesz. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazság? Mikor pedig ellenfeleddel az elöljáróhoz mész, útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíróhoz hurcoljon, s a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vessen. Mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó fillért meg nem fizeted.”

Bevezető ima: Jóságos Istenünk! Értelmünk olyan sokszor megfogyatkozik vagy elhomályosul és így meg leszünk fosztva a józan döntés képességétől. Segíts meg minket, hogy az ilyen csapásokból meg tudjunk menekülni és segíteni tudjunk felebarátainkon is, ha hasonló problémákkal küzdenek!

Kérés: Könyörülj meg rajtunk kegyes Istenünk, amikor elveszítjük józan belátásunkat, hogy ne kerüljünk olyan csapdahelyzetekbe, amikből nagy keserűség és szűkölködés származik!

1. A józan ész helyes használata. Hétköznapi életünk apró-cseprő gondjainak megoldásában elsődlegesen a józan eszünkre és döntési képességeinkre hagyatkozunk. Akkor kezdődnek a bajok, amikor az elme tisztánlátása megrendül és képtelenné válunk értelmezni akár egyszerű dolgokat is. Ilyenkor nem késlekedhetünk, hogy ezt a káros és nagyon veszélyes helyzetet megszüntessük. Hiszen Jézus maga is felhívja a figyelmet arra, hogy magunktól, vagyis saját elmékből is rájöhetünk akár nagyon fontos dolgokban való helyes látásmódra. Ha ez nem lenne így, akkor Szent Pál sem hívta volna fel a Tesszaloniki gyülekezet tagjait arra, hogy: „Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. – 1Tessz 5.21.

2. Mi akkor Isten dolga? Bután elbizakodottak vagyunk, ha azt hisszük, hogy a józan ész mindenre elégséges és tulajdonképpen egész jól meglehetünk Isten nélkül is. Erre történt kísérlet a modern kor kezdetén, amikor is Jézus szobrai helyett az ész vagy a szabadság szobrait kezdték felállítani. Hogy mindezek hová vezettek, azt jól tudhatjuk. Istent ki lehet hagyni a számításból, de ez vezet csak az igazi katasztrófához.

3. Hit és értelem. Nagyon fontos megértenünk, hogy a józan ész és a hit valójában nincs egymással ellentétben. Akik ezt hangsúlyozzák, azok vagy nem értették ezt meg, vagy szándékosan állítják szembe a „gondolkodó” és a „hívő” embert. Boldog II. János Pál pápa világosan ír erről enciklikájában: „A hit nyitottsága legyen összhangban az ész merészségével!” (Fides et ratio, 1999.)

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, kérlek, segíts abban, hogy mind az értelmem, mind a hitem egyszerre és együtt fejlődjön és soha egyik se állítson szembe a másikkal.

Elhatározás: Tanulmányozom egyházam álláspontját a hit és értelem viszonyáról.


A pápa imaszándéka 2019. október hónapra:

Az Egyház missziós megújulásáért: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.