Egyesülve a borban
2019. július 23. 
Szent Brigitta, szerzetesnő, Európa társvédőszentje
P. Alex Yeung, LC 

Jn, 15,1-8
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.

Bevezető ima: Uram, ahogy ezen az órán magányomban eléd jövök, engedd lelkemnek, hogy befogadja azokat a fénysugarakat, melyeket közölni akarsz velem. Hiszem, hogy elkísérsz imámban. Hiszem, hogy keresed szívemet és megadod azokat a kegyelmeket, melyekre leginkább szükségem van. Neked adom akaratomat, hogy szívem égjen a Te szeretetedben.

Kérés: Uram, öltöztesd fel szívemet és lelkemet, és szőlőművesként metszd meg lelkem szőlőjét, hogy jó és szép gyümölcsöket teremhessek!

1. Jól gondozottan tartsuk szívünket. Nincs még egy olyan ősi érzés, melyet egy megérett szőlőültetvényen való séta vált ki az emberből. Minden olyan szabályos: az ember szemléli, ahogy sok méter hosszan, egyenes sorokban állnak a vastag szőlőtövek, közel a földhöz, roskadozva az érett fürtöktől. A gyümölcs olyan érett, hogy a fürtök szinte a földig érnek. Természetesen ez nem a szőlő természetes állapota. A szőlő itt, ott és amott nő a maga véletlenszerű és rendezetlen módján. Az is megtörténhet, hogy a szőlő földjének tápanyaga annyira kimerül, hogy termés sem lesz rajta. A szőlőműves tudja jól, hogy ha a szőlőt nem metszi, nem lesz rajta elég termés. Ugyanez történik a lelki életünkkel, ha annak irányítását gyenge és bukott természetünk veszi át. Le kell vágni az elszáradt gallyakat, melyek nem hoznak termést, legfőképpen az egoizmust. Minden nap rengeteg alkalom kínálkozik arra, hogy meghaljunk önmagunknak, legfőképpen a hiábavalóságoknak és az önzésünknek. Fájdalmas Istent és másokat magunk elé helyezni, de amikor megtesszük, megtapasztaljuk a szeretet örömét. Milyen lehetőségek kínálkoznak számomra ma, hogy megtisztítsam szeretetemet? Minél aprólékosabban metszegetem szívemet, annál érettebb lesz a gyümölcs, melyet leszedhetek.

2. Munka a szőlőben. Az egyik legkényesebb terület a szeretetem tisztogatásában az ítélet legyőzése. Hányszor történt már meg velem, hogy bizonygattam igazamat és azt, hogy mindenki más téved, még akkor is, ha a tények ellenem szóltak. Az eszmékkel kapcsolatos ítélkezés, különösen a hit és erkölcs igazságaira vonatkozóan, igen emberi dolog. Sok jó szándékú keresztény találta már kívül magát az egy, Szent Katolikus Egyházon csak azért, mert ítéleteik nem voltak összhangban Krisztus tanításával. Ezért sürget minket Krisztus, hogy maradjunk meg benne, mert „aki nem marad meg bennem, azt kivetik és elszárad”. Az egység nem azt jelenti, hogy kiválogatjuk a nekünk tetsző eszméket, hanem teljes odaadást jelent a liturgiában, szentségekben, dogmákban és erkölcsi tanokban. A nagy lelki mester, Kempis Tamás írta a Krisztus követése című művében, hogy sokan követik Jézust a kenyértörésben, de a kelyhéből kevesen isznak. Van olyan gondolatom a hittétel vagy erkölcsök dolgában, mely nem teljesen egyezik a Katolikus Egyház tanításával?

3. Gyümölcsöt teremni. Talán sokaknak ismerős a példa, hogy amikor kinyitjuk egy termék dobozát, próbáljuk összerakni azt, mire egy jó adag idegeskedés után, lenyelve büszkeségünket, elolvassuk a használati utasítást. Ez a nevetséges, életből vett példa vonatkoztatható a lelki életünk termékenységére is. Nehézségek jönnek életünk útján, és mi állandóan visszaesünk abba, hogy próbáljuk azokat saját erőnkből megoldani. Valószínűleg sokan vesszük észre magunkon, hogy szenvedélyeink hálójába esve mondunk, vagy teszünk dolgokat, amelyeket később megbánunk, mivel azok nem illettek a kereszténységünkhöz. Milyen egyszerűek a dolgok, ha életünk középpontjában Krisztus áll. Amikor kegyelmi életet élek, rendszeresen járulok szentségekhez, hűségesen imádkozom, és keresem, hogy másokban hogyan szolgálhatom Krisztust, biztosan legyőzhetetlen vagyok. Ez a lelki termékenység törvénye: Jézust kell az életemmé tenni. Ahelyett, hogy Krisztushoz csak a végső esetben fordulunk, sokkal simábbá tehetnénk napjainkat, ha Őt tennénk az első helyre. Jézus, engedd, hogy szavaid visszhangozzanak lelkemben ezen a napon, hogy veled sokkal több gyümölcsöt teremhessek szavaimban és tetteimben!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te ismered szívemet. Nyesegesd meg ott, ahol szükséges, mint ahogy a jó orvos is belevág abba, amit gyógyítani akar! Segíts, hogy ne álljak ellen ennek a fájdalomnak, hiszen ez a szeretet fájdalma!

Elhatározás: Ma megkérdezem Jézust, hogy életem melyik részének van szüksége megnyesésre vagy gondozásra. Ezután felajánlom ezt, mint neki tetsző és elfogadható áldozatot szeretetem jeléül.


Isten akarata, hogy szentek legyünk
2019. július 23. Évközi tizenhatodik hét – kedd
Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje
P. Robert DeCesare LC
 

Mt 12,46-50
Miközben beszélt a tömegekhez, íme, anyja és testvérei megálltak kint és kérték, hogy beszélhessenek vele. Valaki szólt neki: ,,Íme, anyád és testvéreid kint állnak és beszélni akarnak veled.” Ő ezt felelte annak, aki szólt neki: ,,Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” Azután kitárta kezét tanítványai felé és így szólt: ,,Íme, az én anyám és testvéreim. Mert mindaz, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyekben van, az az én fivérem, nővérem és anyám.”

Bevezető ima: Uram, úgy kezdem ezt az elmélkedést, hogy tisztában vagyok azzal, hogy szükségem van a segítségedre és kegyelmedre. Nélküled semmit nem tehetek, veled azonban mindent. Hiszem, hogy Te valóban jelen vagy az Oltáriszentségben. Itt maradtál a kenyér színe alatt, hogy velem legyél. Bízom benned, mert Te adtál célt az életemnek. Bízom benned, mert hű vagy ígéreteidhez. Szeretlek, mert a katolikus hit kincsével ajándékoztál meg, hogy képes legyek arra, hogy a mennyországba vezető úton haladjak, és ott élvezzem jelenlétedet örökké.

Kérés: Uram, engedd, hogy megismerjem akaratodat és azt kövessem is azt életem során!

1. Miért teremtett engem Isten? Ez életünk alapkérdése. Az Atya olyannak alkotott minket, hogy képesek legyünk Őt megismerni, szeretni és szolgálni ebben a világban, hogy majd örökre boldogok legyünk vele az elkövetkező életben. Az összes látható teremtmény között egyedül az ember képes arra, hogy „megismerje és szeresse Teremtőjét”. „A földön az egyetlen teremtmény, melyet az Isten önmagáért akar”, egyedül ő hivatott arra, hogy megismeréssel és szeretettel részesedjék Isten életében. Ezért lett teremtve.” (KEK, 356). Isten Fiát adta nekünk, hogy segítségünkre siessen, tanuljunk tőle és kövessük Őt, s így beteljesíthessük életünk célját. Ezért követjük Őt, ezért hallgatunk rá, hogy megvalósítsuk létünk célját.

2. Küldetésem van. Az életben az a küldetésünk, hogy beteljesítsük a célt, amiért Isten alkotott minket. Ezért a küldetésünk teljesítése alapvető nyugtalansága a lelkiismeretünknek. A jó lelkiismeret közvetlen mértékét így fogalmazhatjuk meg: „Minden, ami segít nekem a küldetésem teljesítésében az jó; minden ami közém és küldetésem közé áll az rossz”. Vagy Krisztus szavaival: „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött” (Jn 4,34); „Azt teszem, ami tetszésére van” (Jn 8,29). Az ok egyértelmű: a cselekedet a létet követi, az határozza meg, hogy mit teszünk, hogy mik vagyunk. Hasonlóképpen az apostoli munkánk is a keresztény létünkből fakad. Hogy mik vagyunk, és mit teszünk, az ugyanazon érme két oldala.

3. „Íme, az én anyám és testvéreim.”  Krisztus egy másik helyen mondja: „Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám.” (Mk 3, 35). Krisztus családja örökkévaló. Ő szívesen látja azokat, akik megteszik akaratát, mert azért teremtett minket, hogy megtegyük akaratát. Ha hűségesek vagyunk hivatásunkhoz és beteljesítjük életünk célját, akkor megtesszük mindazt, aminek az Úr megálmodott minket. Azt akarja, hogy szentek legyünk. Magának alkotott minket. Semmit sem szeretne jobban, minthogy azt mondhassa nekünk életünk végén: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Mt 25,34).

Beszélgetés Krisztussal: Uram, a családod része akarok lenni. Meg akarom tenni akaratodat, mert tudom, hogy így lehetek szentté. A Te akaratod megszentel. Azt akarom, hogy megszentelődjek. Adj nekem kegyelmet, hogy felismerjem akaratodat, szeressem és meg is tegyem azt!

Elhatározás: Lefekvés előtt végiggondolom a napomat, hogy meglássam, hogyan teljesítettem a nap folyamán Isten akaratát.


A pápa imaszándéka 2019. július hónapra:

Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.