Kiolthatatlan tűz
2019. július 20. Évközi tizenötödik hét – szombat
P. Shawn Aaron LC 

Mt 12;14-21
A fél kezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok pedig kimentek és tanácskozni kezdtek ellene, hogy hogyan veszítsék el őt. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnan. Nagy tömeg követte őt, és ő mindegyiküket meggyógyította, de figyelmeztette őket, hogy ne árulják el őt, hogy beteljesedjék az ige, amit Izajás próféta mondott: ,,Íme, a szolgám, akit választottam, a kedvencem, akiben lelkem tetszését találta. Rá adom a Lelkemet, és ő ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitázik és nem kiált, senki sem hallja a tereken a hangját. A megroppant nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. Az ő nevében reménykednek a nemzetek.

Bevezető ima: Istenem, Atyám! Fiadat adtad nekünk, hogy gyermekeiddé lehessünk. Hiszem és remélem, hogy eljutok a szilárd hitre az evangélium iskolája által. Ezt kérem a Te Fiad, Jézus Krisztus által.

Kérés: Jézus, úgy szeretnék szeretni, ahogyan Te szeretsz.

1. Amikor Jézus észrevette ezt, eltávozott onnan. Ez a rész nagy tanulságot hordoz számunkra: még nem jött el Jézus ideje, ezért nem erőlteti a beteljesedést. Jézus nem gúnyolja a farizeusokat, és nem provokál egy szükségtelen összecsapást. Amikor Jézus kritizál valakit, azt azért teszi, hogy az illetőt mélyebb önismeretre, és végső soron a szív és a tettek megtérésére vezesse. Jézus számtalanszor cselekedett így a farizeusokkal és írástudókkal. Mégis, most nincs itt az ideje az intellektuális megmérettetésnek, mert a szívek zárva vannak és képtelenek Őt meghallgatni. Mivel ez még nem Jézus órája, nem is érinthetik Őt, ezért az Úr bölcsen és szerényen távozik a helyszínről. Amikor mi is vitában találjuk magunkat talán épp egy szerettünkkel, és azt tapasztaljuk, hogy az érzelmek feltámadtak, valamelyikünk nincs kész az igazság befogadására az a legbölcsebb, legszeretetteljesebb és legalázatosabb dolog, ha visszahúzódunk a helyzetből és megvárjuk a megfelelő alkalmat, amikor készek a meghallgatásra.

2. A megroppant nádszálat nem töri össze. Máté ezt a jelenetet tisztán megfogalmazza: „nagy tömeg követte Őt, és Ő mindegyiküket meggyógyította”. Ezek a gyógyítások azonban nem csak testiek voltak. Jézus annyira szelíd és alázatos, hogy mindenki azt érezte, hogy megközelítheti Őt. Ha egy megroppant nádszál, azaz egy olyan ember közelít hozzá, akinek élete zátonyra futott a megpróbáltatások, bűnök által, Jézus első reakciója az, hogy meggyógyítja őt. Eddig a történetig is Jézus állandóan gyógyított: vette a széttörtet, és egésszé alkotta. Ő a legfőbb orvos, aki bekötözi a sebeket, hogy az egyén meggyógyulhasson. Láthatjuk a nagy ellentmondást Jézus és a farizeusok között. Míg az utóbbiak ölni akarnak, addig Jézus életet ad mindenkinek, aki hozzá jön.

3. A pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Jézusnak elegendő a hit és a remény legkisebb szikrája, hogy egy ember életét megváltoztassa. Mi nem erőltethetünk senkit, hogy szeressen minket, vagy bízzon bennünk. Hasonlóképpen, Isten tiszteli a nekünk adott szabadságot. Ahogy belépett a világba, az embernek kereső szívet és lelket is adott. Ezért mondjuk, hogy az ember hívő a kezdet kezdete óta, természetéből adódóan. A hitetlenek nem annak születtek, őket a választásaik határozzák meg. Az emberi lélek mélyén Isten belénk helyezte a hitet, reményt és szeretetet, egy természetes szinten. Megkeresztelkedésünk után ezek az adományok kiolthatatlan tűzzé válhatnak bennünk. Mégis kiolthatjuk ezt a tüzet, ha gondatlanul kitesszük a zabolázatlan önzés, világiasság, szkepticizmus és állandó kétkedés szeleinek és hullámainak. Mindegy, hogy milyen messzire sodródtunk, ha egyszerűen Jézushoz fordulunk, meglátjuk, hogy Ő már régóta kész ránk tekinteni.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te tudod, mivé válhatok, ha veled maradok hitben, reményben és szeretetben. Mélyítsd bennem a vágyat, hogy közel maradhassak hozzád imában, hogy követni tudjalak a szeretetben. Segíts, hogy benned növekedjek, mert nélküled semmi sem lehetek. Legtisztább Anya! Formáld szívemet, hogy egyedül Fiadnak éljek!

Elhatározás: Ma beszélek olyan valakivel, akinek meghallgatásra és erőre van szüksége. 


A pápa imaszándéka 2019. július hónapra:

Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.