A szeretet követelményei
2019. július 15. Évközi tizenötödik hét – hétfő
Szent Bonaventura püspök, egyháztanító
P. Shawn Aaron LC 

Mt 10,34-11,1
Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a lányt anyjával, és a menyet anyósával: saját házanépe lesz az ember ellensége. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálta életét, elveszíti azt, és aki elvesztette az életét énértem, megtalálja azt. Aki befogad titeket, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Aki befogad egy prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki befogad egy igazat, mert igaz, az az igaz jutalmát kapja. És aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek e legkisebbek közül, mert a tanítványom, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát.” Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte tizenkét tanítványának oktatását, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon a városaikban.

Bevezető ima: Uram, meg akarom ismerni szereteted teljes mélységét. Megszabadítottál a tévedések és bűnök sötétségéből. Szívem mélyéből keresem segítségedet, hogy hűségesen ragaszkodjak igazságaidhoz, ezért könyörgök hozzád Krisztus, a Te Fiad által.

Kérés: Jézus, úgy akarok szeretni, ahogy Te szeretsz!

1. Nem azért jöttemhogy békét hozzak, hanem kardot. Aki túlzottan elégedett önmagával, az figyelmen kívül hagyja saját hibáit és az aktuális veszélyeket, ezért önelégültté válik. Ez a béke nem csak hamis, hanem ártalmas is. Önelégültségünk békéje, mely álomba ringat minket, és végső soron az életben legértékesebb kincsek elvesztéséhez vezethet, amelyek Isten, hit, család stb… Jézus azért jön, hogy véget vessen ennek a hamis békének és életünk asztalát a feje tetejére fordítsa (vö. Jn. 2:15). Ő fel akarja nyitni a szemünket a veszélyekre, amelyeket eddig nem láttunk, mert hamis békénk megvakított minket. Ahogyan kivonszolta a birkákat és ökröket a templomból, ugyanígy fogja kardként felhasználni a körülményeket, megpróbáltatásokat és nehézségeket, hogy kivonszoljon minket azokból a dolgainkból, melyek Isten és saját méltóságunk ellen valók.

2. Aki anyját vagy apját jobban szereti nálam, az nem méltó hozzám. Ebből a példabeszédből kezdjük megsejteni azt, hogy Jézus milyen kardot is forgat a kezében. Megadja nekünk a mércét, hogy honnan kezdődik a mennyország, mert szeretne felemelni minket a földről. Nincs emberi kapcsolat, mely szorosabb, mint a szülő-gyermek, különösen anya-gyermek kapcsolat. Mégis még ezt a kapcsolatot is megelőzi az Istennel való kapcsolatunk. Miért? Mert még szüleink vagy egyéb más teremtmény sem képes megadni számunkra az élet teljességét, és azt a boldogságot, amely Istentől való. Isten azt akarja, hogy szeressük Őt, de nem azért, mert neki volna szüksége szeretetünkre, hanem mert nekünk van szükségünk rá. Ő az objektív valóság, ami felé el kell mozdulnunk szubjektív valóságunkból, ha birtokolni akarjuk az Igazságot. Jézus azt akarja, hogy értékrendünket a pusztán természetes és múló dolgoktól a természetfeletti és örök értékek felé irányítsuk.

3. Aki csak egy pohár hideg vizet is ad… Ha csak egy pohár vizet is adunk legkisebb testvérünknek, nem marad jutalom nélkül ezért észrevétlenül sem. Jézus így mutatja meg, hogy nem arra hív minket, hogy mások kizárásával szeressük Istent. A követelmény, hogy Istent első helyre tegyük életünkben, nem azt jelenti, hogy nem szerethetjük szüleinket és testvéreinket. Amint képesek leszünk Istent a neki kijáró szeretettel szeretni, megtanuljuk az embereket is a nekik kijáró szeretettel szeretni. Végső soron úgy érdemelhetjük ki a láthatatlan Isten szemlélését a mennyben, hogy a látható embertársainkat szolgáljuk itt a földön.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, minden erőmre szükségem van ahhoz, hogy téged kövesselek. Néha úgy érzem, nincs erőm véghezvinni, amit kívánsz tőlem. Segíts közel maradnom hozzád az imában és a szentségek által, hogy kegyelmeddel megélhessem azt a szeretetet és nagylelkűséget, melyet elvársz tőlem! Legtisztább Anya! Formáld szívemet, hogy egyedül Fiadnak éljek!

Elhatározás: Ma három önmegtagadást fogok gyakorolni, és imában felajánlom valakiért, aki szükséget szenved.


A pápa imaszándéka 2019. július hónapra:

Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.